I fredningssagen for det stærkt kuperede landskab nord for Sejs-Svejbæk har der været afholdt opstartsmøde mellem parterne med DN-deltagelse af vores lokalformand Pernille, samt Birgitte Bang Ingrisch, der er daglig leder og ansvarlig for fredningsområdet i DN.

Der var på mødet enighed om at sætte fredningssagen i gang, og Birgitte har indsendt DNs forslag til Silkeborg kommune efter, at det har været til gennemsyn og kommentering i bestyrelsen.

Fredningen har til formål

  1. at sikre og forbedre de landskabelige værdier i området, således at området fremtræder som et delvist åbent landskab med småskove, enkelte levende hegn og solitære træer, i sammenhæng med de tilstødende skovområder,
  2. at bevare og forbedre de biologiske værdier, der knytter sig til hede, overdrev, eng og mose og skov i området, sikre den biologiske mangfoldighed i området og forbedre levevilkårene for et rigt dyre- og planteliv med særligt fokus på beskyttelsen af truede og sjældne arter og deres levesteder,
  3. at beskytte de geologiske terrænformer,
  4. at sikre områdets kulturspor,
  5. at sikre og forbedre områdets rekreative kvaliteter, herunder adgangen til offentlig færdsel ad stier,
  6. at skabe grundlag for naturpleje,
  7. at medvirke til at sikre, at naturtyper og arter, som er omfattet af Natura2000-beskyttelse, har en gunstig bevaringsstatus.