Miljø- og Fødevareklagenævnet

Nævnenes Hus

Toldboden 2

8800 Viborg Silkeborg den 5. august 2021Klage vedrørende dispensation fra sø- og åbeskyttelseslinjen til et sommerhus med en carport med adressen Vesterlundvej 105, 8600 Silkeborg

Silkeborg Kommune har i vedlagte skrivelse, som er dateret 8. juli 2021, givet en dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 16 (sø- og åbeskyttelseslinjen) til at opføre et sommerhus med carport på adressen Vesterlundvej 105, 8600 Silkeborg.

På grundlag af tegningerne af det planlagte sommerhus i kommunens skrivelse samt besigtigelse af området vurderede vi fra Danmarks Naturfredningsforening Silkeborg (DN Silkeborg), at sommerhuset formentlig ville blive meget synlig set fra Thorsø og vi kontaktede derfor Silkeborg Kommune og anmodede om at få tilsendt tegninger, der viste det nye sommerhus set fra Thorsø. Silkeborg Kommune svarede, at de ikke havde sådanne tegninger og sendte i stedet et antal tegninger, der viste sommerhuset fra flere sider mv.

På grundlag af de tegninger vi har modtaget og vores besigtigelse er det DN Silkeborgs vurdering, at det nye sommerhus vil blive et meget synligt og markant element i et område med stor landskabelig værdi.

Vores vurdering er baseret på følgende:

  • Bilag 1 viser en tegning af den side af sommerhuset, der vender mod Thorsø. På tegningen er det anført, at facadehøjden bliver 4,41 meter, men som det fremgår af såvel bilag 1 som bilag 2, så er den reelle facadehøjde nærmere 5 meter, idet sommerhuset planlægges bygget på et hævet fundament i den ene ende og kælder i den anden ende.

At der er anført en facadehøjde på 4,41 meter skyldes formentlig, at lokalplanen for området kun give tilladelse til en facadehøjde på 4,5 meter, ved denne type byggeri.

  • Vi har ikke modtaget tegninger med en målsat facadelængde på sommerhuset, men ved at anvende den målsatte facadehøje som målestok kommer vi frem til, at sommerhuset får en facadelængde på ca. 20 meter

  • Som vi ser det, vil en facade med en længde på ca. 20 meter og en højde på ca. 5 meter blive et meget markant element i dette naturområde.

  • Bilag 3 viser placeringen af såvel det nye som det eksisterende sommerhus på grunden. Det fremgår af tegningen, at den vestlige ende af det nye sommerhus vil blive placeret ca. 9 meter og den østlige ende ca. 2 meter tættere på Thorsø end det eksisterende sommerhus.

Umiddelbart er det ikke nogen stor ændring af placeringen, men som det fremgår af højdekurverne på bilag 3 og bilag 4, så ligger sommerhusgrunden på toppen af en ca. 22 meter høj skrænt, som falder ganske stejlt ned til Thorsø. Det betyder, at selv en mindre ændring af placeringen vil medføre, at sommerhusets synlighed fra Thorsø øges betragteligt.

Som vi ser det i DN Silkeborg, vil kombinationen af den meget store og markante facade og placeringen af det nye sommerhus tættere på Thorsø end det nuværende medføre, at det nye sommerhus vil blive et meget markant og synligt element i dette naturområde med stor landskabelig værdi.

Det er endvidere DN Silkeborgs vurdering, at Silkeborg Kommunes dispensation til dette byggeri kan skabe præcedens for opførelse af sommerhuse uden hensyntagen til områdets landskabelige værdier.

På baggrund af ovenstående, anmoder DN Silkeborg Miljø- og Fødevareklagenævnet om at ændre Silkeborg Kommunes dispensation fra søbeskyttelseslinjen til et afslag.

 

Med venlig hilsen

 

Pernille Ingemann             Willy Retvig

Danmarks Naturfredningsforening Silkeborg

 

Dispensation

Bilag 1

Bilag 2

Bilag 3

Bilag 4

 

Afgørelse

Silkeborg Kommune har meddelt, at dispensationen annulleres og på den baggrund har vi trukket klagen tilbage.