Miljø- og Fødevareklagenævnet

Nævnenes Hus

Toldboden 2

8800 Viborg

Silkeborg, 27. november 2020

 

Klage vedrørende dispensation fra søbeskyttelseslinjen til opførelse af to boliger på Havmosevej 11C, Silkeborg

 

Jf. Silkeborg kommunes brev af den 12.november 2020.

Den konkrete strækning af søbredden består af flere store og brede søgrunde med fritliggende parcelhuse. Ejendommene er trukket tilbage fra vandet og arealerne nærmest søen er præget af haver med store græsplæner, træer, buske og haveanlæg. Derfor er specielt to aspekter i den konkrete sag som er i modstrid med søbeskyttelseslinjen samt præcedensskabende for byggeri langs vore åer og søer.

  • 1 bolig erstattes med 2: Der opføres to boliger som erstatning for én eksisterende bolig i første række til søbredden. Med dispensationen fraviges princippet om at parcelhusgrunde skal kunne indskrive et kvadrat på 25 x 25 meter. Her bliver der tale om 2 grunde på 12 meters bredde. Dette er i sig selv en væsentlig ændring af karakteren af den pågældende ejendom ligesom bebyggelsen vil fremstå tæt og med små grønne arealer sammenlignet med nærområdet. Denne dispensation vil fremme en ændring af området fra fritliggende huse til tæt lav bebyggelse med meget uheldige konsekvenser for det landskabelige indtryk.

 

  • Fremrykket placering i forhold til søbredden: Som udgangspunkt mener Danmarks naturfredningsforening Silkeborg ikke, at der bør gives tilladelse til et byggeri tættere på søen end det nuværende og slet ikke tættere på søbredden end nabobebyggelsen. Dette vil have yderst uheldige præcedensskabende virkninger for området. I tilladelsen gives dispensation til at flytte den ”administrative søbeskyttelseslinie eller nabolinie” 5 meter nærmere søen udelukkende for Havmosevej 11C.

Det bemærkes, at boligen jvf tegning, på den østlige del af grunden er trukket omkring 15 meter tættere på søbredden end eksisterende sokkel på denne del af grunden. På den vestlige del er der en forhøjet terrasse endnu tættere på søen.

Derfor mener Danmarks naturfredningsforening Silkeborg, at det ansøgte byggeri og tilladelsen til at udstykke så smalle grunde vil ødelægge det landskabelige indtryk af søbredden og skabe en uheldig præcedens. Byggeriet er lidt lavere end det projekt, som Miljø- og fødevareklagenævnetafvis te i en afgørelse 3. april 2020, men til gengæld rykket 5 meter tættere på søen.

Følgelig mener Danmarks Naturfredningsforening Silkeborg at dispensationen skal annulleres.

Med venlig hilsen

Pernille Ingeman


Lidt historik

Klip fra Klima og Miljøudvalgets beslutningsprotokol sag 5. Mødet den 4-11-2020

https://silkeborg.dk/Politik/Dagsordener-og-beslutninger-2020/Klima-og-Miljoeudvalget/2020/4november800

Resume Klima- og Miljøudvalget besluttede på møde i juni 2019, at der ikke kunne gives dispensation fra søbeskyttelseslinjen til at opføre to 8,5 meter høje boliger på Havmosevej 11c i Sejs. Det blev dog samtidig tilkendegivet, at kommunen ville se positivt på et nyt projekt for to boliger med en byggehøjde på op til 6 meter. Afgørelsen blev påklaget til Miljø- og Fødevareklagenævnet, der i april 2020 stadfæstede afslaget. Silkeborg Kommune modtog i juni en ny ansøgning om at opføre to boliger på ejendommen, hvor byggehøjden er reduceret til 6 meter. Bygninger er samtidig rykket 5 meter nærmere mod søen i forhold til den tidligere ansøgning.

Indstilling Teknik- og Miljøchefen indstiller til Klima- og Miljøudvalget,  at der meddeles afslag til det ansøgte.

Et flertal i udvalget vedtog at give dispensation og denne beslutning klager DN nu over.


Se Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelse via linket nedenfor