Danmarks Naturskove 8. marts 2020

Turen gik  igen i år til Silkeborg Nordskov. Skoven er en 975 ha stor skov og ligger i et meget kuperet terræn. I skoven findes bl.a. en række gamle bøgebevoksninger der er udpeget som særlige interesseområder og som fremadrettet enten skal ligge urørt eller drives med gamle driftsformer som f.eks. plukhugst.

På turen fik de fremmødte fortalt om de gamle naturskovområders biologiske betydning for en række beskyttelseskrævende fugle- og pattedyrearter som især er knyttet til de flere hundredårige gamle bøgebevoksninger der findes i skoven. Generelt rummer disse gamle skovområder nogle af landets største koncentrationer af naturskovsrester og en væsentlig koncentration af biologiske værdier. Den overordnede strategi er, disse skovområder fremadrettet skal drives og forvaltes m.h.p., at sikre og beskytte den biologiske mangfoldighed i disse.

I området omkring Korsdalshus findes en større sammenhængende bevoksning af gamle 230-årige bøge og en flere træer med sortspættehuller. Disse benyttes ofte af sortspætter og andre fuglearter til overnatning. Efter at have ventet en god ½ times tid, ankom så en sortspætte til overnatning i det træ vi havde fokus på. Fuglen var meget rolig og sad et stykke tid foran hullet og kiggede sig opmærksomt rundt, før den så besluttede sig for, at der ingen fare var på færde og forsvandt ind i træet til overnatning. På tilbagevejen observerede vi endnu en sortspætte som var gået til overnatning i et træ længere mod vest. Fuglen kiggede et par gange ud af hullet og endnu engang fik alle en god mulighed for at observere fuglen. Turen sluttede til de fremmødtes store tilfredshed og vi begav os tilbage til P-pladsen ved Nåege.
I alt 23 fremmødte turdeltagere.

Turleder: Bo Ryge Sørensen

Foto: Bo Ryge Sørensen

 

 

Vinterfugletur ved sø og å 2. feb. 2020

På en noget blæsende, men kølig tørvejrsdag dag, mødtes vi på P-pladsen ved Sminge Sø. Søen, der har karakter af en udvidelse af Gudenåen, gennemstrømmes af denne og har en maks. dybde på ca. 5 m. Fra fugletårnet, der er opført på østsiden af søen, kunne vi se at der lå en del vandfugle på søen. Bl.a. småflokke af hvin- og troldænder, lille lappedykker, nogle fiskehejrer og rastende skarver i træer langs vestsiden af søen samt en del knopsvaner. Derudover sås en del stære på vej til overnatning i rørskoven samt en stor flok kragefugle ligeledes på vej til nattesæde.

Mens dagslyset langsomt forsvandt ankom så en lille flok sangsvaner til overnatning på søen. Disse blev efterfulgt af en stor flok grågæs som også gik til overnatning på søen.
På trods af, at det set fra en fuglemæssigt perspektiv var et noget magert resultat, blev det alt i alt en stemningsfuld eftermiddag og aften for de ialt 11 fremmødte

Turleder: Bo Ryge Sørensen

Foto: Bo Ryge Sørensen

 

Danmarks naturskove d. 10. marts 2019

Turen fandt igen i år sted i Silkeborg Nordskov. Skoven rummer bl.a. en række gamle bøgebevoksninger der i.h.t. til Naturskovsstrategien er udpeget som særlige interesseområder og som fremadrettet enten skal ligge urørt eller drives med gamle driftsformer som f.eks. plukhugst.

På turen fik de fremmødte fortalt om de gamle naturskovområders biologiske betydning for en række beskyttelseskrævende fugle- og pattedyrearter. Arter som især er knyttet til de flere hundredårige gamle bøgebevoksninger der findes i Nordskoven og i de øvrige skovområder, som i dag forvaltes af Naturstyrelsen Søhøjlandet. Generelt rummer disse gamle skovområder nogle af landets største koncentrationer af naturskovsrester og en bemærkelsesværdig høj koncentration af de biologiske værdier, som på landsplan skal sikre og beskytte den biologiske mangfoldighed i disse skovområder.

I området omkring Sokær og Korsdalshus findes en større sammenhængende bevoksning af gamle bøge og en del træer med sortspættehuller. Disse benyttes ofte af sortspætter og andre fuglearter, som bl.a. hulduen, til overnatning. Efter at have ventet en ½ times tid, ankom så en sortspættehan til overnatning i det træ jeg havde valgt at observere på. Fuglen var meget rolig og sad et stykke tid foran hullet og kiggede sig opmærksomt rundt, før den så besluttede sig for, at der ingen fare var på færde og forsvandt ind i træet til overnatning. Alle fik således en god mulighed for at observere fuglen. Turen sluttede til de fremmødtes store tilfredshed og vi begav os tilbage til P-pladsen ved Nåege.
I alt 29 fremmødte turdeltagere.

Turleder: Bo Ryge Sørensen

Foto: Bo Ryge Sørensen

Vinterfugletur ved sø og å 27. jan. 2019

Tur til Sminge Sø, hvor vi fra fugletårnet bl.a. kunne se, at der lå en del vandfugle på søen. Bl.a. flokke af hvin- og troldænder, lille lappedykker, enkelte stor skalleslugere, mange gråænder, en del fiskehejrer, rastende skarver i træer langs søen og en del knopsvaner. Derudover sås en enkelt fjeldvåge samt en blå kærhøg, der kom flyvende lige forbi fugletårnet.

Sidst på dagen ankom en flok på anslået 1000 stære ind over søen. Fuglene var på vej mod natte- sæde i de rørskovspartier som omgiver søen.. Mens dagslyset langsomt forsvandt ankom så flokke af sangsvaner til overnatning på søen. Ialt taltes 129. Disse blev efterfulgt af en stor flok grågæs som også gik til overnatning på søen.
I det hele taget en stemningsfuld eftermiddag og aften med gode fugleoplevelser til de i alt 15 fremmødte turdeltagere.

Turleder: Bo Ryge Sørensen

Foto: Bo Ryge Sørensen

Danmarks Naturskove den 11. marts 2018

Fremmødte til naturskovturen - Foto Bo Ryge Sørensen

 

I alt 25 fremmødte turdeltagere på en tåget og diset eftermiddag. På turen blev der fortalt om naturskoven på Naturstyrelsen Søhøjlandets arealer og om udlægningen af de naturskovsområder, som endte med at blive landets største. Naturskoven her er efterkommere af den oprindelige skov, der i årtusinder dækkede Danmark og har landets største koncentration af 250-300 årig bøg og rummer en række beskyttelseskrævende fugle- og pattedyrearter. I området omkring Korsdalshus findes flere gamle bøge med sortspættehuller og det var her vores sortspætte overnattede. Imidlertid var fuglen allerede ankommet, da vi nåede frem. Desværre brød fuglen sig ikke om vores tilstedeværelse og  forlod sit overnatningshul. Efter ca. 10 min. vendte den tilbage til sit sove-hultræ. Her sad den et øjeblik, hvorefter den igen fløj bort fra træet. Vi besluttede derefter at forlade stedet, for at give fuglen ro. Alle fik dog lejlighed til at se spætten. Turen sluttede således til alles tilfredshed og inden for den tidsramme, der var afsat til turen.

Turleder Bo Ryge Sørensen

 

Overnatningshuller i bøg - Foto Bo Ryge Sørensen

 

Sortspættehul - Foto Bo Ryge Sørensen

 

Turdeltagere ved Nåege P-plads - Foto Bo Ryge Sørensen


Vinterfugle ved sø og å den 2. februar 2018

14 fremmødte havde trodset en noget blæsende dag. Heldigvis var der læ i fugletårnet og vinden lagde sig sidst på dagen. Da vi ankom til fugletårnet ved Sminge Sø og havde fået overblik over søen og det omgivende landskab, kunne vi se, at der lå en lille flok troldænder på søen. Senere dukkede en lille flok hvinænder op, som ivrigt dykkede efter fødemner. Over engene mod syd sås flere gange en musende tårnfalk og på de udgåede træer øst for søen, sad nogle få skarver. Også en enkelt musvåge samt en spurvehøg blev set, da de kom flyvende over søen. Det samme gjorde en stor flok grønsisken. Sidst på dagen passerede flere mindre og større flokke af stære på vej mod nattesæde, forbi fugletårnet. Disse blev efterfulgt af en flok indtrækkende knopsvaner. Kort tid efter ankom en flok "syngende" sangsvaner samt flere flokke af grågæs til overnatning på søen.

Da vi forlod stedet, var dagslyset stærkt aftagende og fra søen hørtes stemmer fra sangsvaner iblandet koret af grågæs. En stemningsfuld afslutning på turen.

Bo Ryge Sørensen, turleder


Vinterfugle ved sø og å den 29. januar 2017

De første turdeltagere ankommer.

På trods af vejret, blæsende med regn- og sludbyger, havde 14 personer trodset vejrliget og fundet frem til mødestedet for arrangementet. Da vi ankom til fugletårnet ved Sminge Sø, var bygeaktiviteten ophørt, vinden havde lagt sig og sigtbarheden væsentlig forbedret. Da vi fik overblik over søen og det omgivende landskab, kunne vi se, at der lå en del knopsvaner på søen, Derudover en lille flok rastende troldænder samt en noget større flok af hvinænder som ivrigt dykkede efter føde. Langs kanten af rørskoven et par individer af lille lappedykker og på nogle udgåede træer sås rastende skarver. Også en enkelt overflyvende fiskehejre, der hæst skrigende forsvandt ind over Ladegårds Enge. Sidst på eftermiddagen hørtes stemmer fra grågæs, som et øjeblik senere kom trækkende ind over området og landede på søen. Kort tid efter, ankom de første sangsvaner til søen. Disse blev efterfulgt af flere småflokke, som alle gik ned på søen. I alt ankom 56 sangsvaner til overnatning på Sminge Sø.

Da vi forlod stedet, var dagslyset stærkt aftagende og fra søen hørtes et klangfuldt kor af stemmer fra sangsvaner, i blandet stemmer fra grågæs og hvinende vingesus fra overflyvende hvinænder.

En meget stemningsfyldt afslutning på turen.

Bo Ryge Sørensen

Den renoverede Pramdragersti ved Sminge Sø.

Fugletårnet ved Sminge Sø.


Danmarks Naturskove den 6. marts 2016

Der ventes på Sortspætten.

De 25 fremmødte fik et indblik i den gamle naturskovs betydning for en række arter, som er tilknyttet de gamle naturskovområder på Naturstyrelsen Søhøjlandets arealer. Disse områder af naturskov er de oprindelige skoves efterkommere og skov af naturligt indvandrede træarter. I det besøgte område yngler en række beskyttelseskrævende fugle- og dyrearter, bl.a. den kragestore sortspætte, den største af de europæiske spætter. Da vi ankom til den gamle bøgebevoksning, som omgiver området omkring Korsdalshus, måtte vi vente et lille kvarters tid før vi først hørte og dernæst så én sortspætte ankomme til sit foretrukne sove-hultræ.

Den ankomne fugl, en hun, viste sig at være meget publikumsvenlig og blev siddende et øjeblik foran flyvehullet, før den forsvandt ind i træet. Alle fik således tid til at se spætten og de som havde medbragt kameraer fik også tid til at fotografere denne.

Turen sluttede således til alles tilfredshed og inden for den planlagte tidsramme.

Turleder: Bo Ryge Sørensen

Så kom Sortspætten til overnatning.