Miljø- og Fødevareklagenævnet

Nævnenes Hus

Toldboden 2

8800 Viborg                                                                                Silkeborg den 23. december 2020

 

 

 

 

Klage vedrørende dispensationer til at opføre en sommerhusbebyggelse (sommerhus og anneks) med adressen Vesterlundvej 203, 8600 Silkeborg kommune

Silkeborg Kommune har i vedlagte skrivelse, som er dateret 1.december 2020, givet en dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 16 (sø- og åbeskyttelseslinjen) og en dispensation fra lokalplan 41-008 § 7.5 og § 10.1 til at opføre en sommerhusbebyggelse bestående af et sommerhus og et anneks på adressen Vesterlundvej 203, 8600 Silkeborg.

Den planlagte sommerhusbebyggelses udsende og placering på grunden fremgår af de nedenfor viste to tegninger.

Sommerhusets hovedbygning har en facadelængde mod Thorsø på 14,922 meter, hvilket betyder, at den samlede facade for både hovedbygning og anneks mod Thorsø bliver betydelig længere end 15 meter.

Af lokalplanens § 7.3 fremgår det, at et eventuelt anneks indgår i vurderingen af det samlede sommerhus’ størrelse. Det må, som Danmarks Naturfrednings Forening Silkeborg (DN Silkeborg) ser det, være en naturlig følge af denne bestemmelse, at et anneks også indgår i opgørelsen af et sommerhus’ facadelængde mod Thorsø.

Facaden for den planlagte sommerhusbebyggelse vil derfor ifølge DN Silkeborgs opfattelse være i strid med lokalplanens § 8.6, som siger: ”Sommerhuse, der ligger på ejendomme, der grænser op til stien parallelt med Thorsø, må have en facadelængde på maksimum 15 meter parallelt med Thorsø”.

Ifølge lokalplanen er formålet med § 8.6 “at begrænse bygningens volumen mod Thorsø, der er et vigtigt landskabselement”.

Det er DN Silkeborgs opfattelse, at de to bygninger – sommerhus og anneks – med en samlet facadelængde på op imod 20 meter og en facadehøjde på 4, 4 meter vil udgøre et markant element i et naturområde med stor landskabelig værdi.

Det er endvidere DN Silkeborgs vurdering, at Silkeborg Kommunes accept af byggeriet kan skabe præcedens for omgåelse af lokalplanens bestemmelser om bygningers facadelængde mod Thorsø.

På baggrund af ovenstående, anmoder DN Silkeborg Føde- og Miljøklagenævnet om at ændre Silkeborg Kommunes dispensation fra søbeskyttelseslinjen til et afslag.

 

Med venlig hilsen

 

Pernille Ingemann         Willy Retvig

Danmarks Naturfredningsforening Silkeborg     

 

                           

Afgørelse

Silkeborg Kommune har meddelt, at dispensationen annulleres og på den baggrund har vi trukket klagen tilbage.