Miljø- og Fødevareklagenævnet

Nævnenes Hus

Toldboden 2

8800 Viborg                                                                                        Silkeborg den 4. marts 2020

 

 

 

 

Klage vedrørende tilladelse til ophævelse af fredskovspligt på matr. nr. 3eb Balle By, Balle i Silkeborg kommune

Miljøstyrelsen har i vedlagte skrivelse, som er dateret den 11. februar 2020, givet tilladelse til, at fredskovspligten ophæves på hele matr. Nr. 3eb Balle By, Balle, som ligger i Silkeborg Kommune, med henblik på, at området, der er på 6,85 ha, kan anvendes til byudvikling.

Vedrørende bilag IV arter skriver Miljøstyrelsen:

Miljøstyrelsen har ikke kendskab til, at der er registreret arter, der fremgår af habitatdirektivets bilag IV, i området. Det kan dog ikke udelukkes, at der findes forekomster af forskellige arter af flagermus i området.

Da der er tale om en ung og tæt bevoksning, vurderer Miljøstyrelsen, at fredskoven ikke er levested for flagermus.

Det ansøgte vil derfor efter Miljøstyrelsens vurdering ikke medføre beskadigelse af plantearter eller yngle- eller rasteområder for de dyrearter, der fremgår af habitatdirektivets bil IV.

Det er DN Silkeborgs opfattelse, at Miljøstyrelsens vurdering og konklusion er baseret på et forkert og mangelfuldt grundlag.

Miljøstyrelsen skriver, at det ikke kan udelukkes, at der findes forekomster af flagermus i området. Denne usikkerhed, om der findes eller ikke findes flagermus i området kan heldigvis nemt fjernes, idet lokale beboere, der boet i området i en årrække, har fortalt DN Silkeborg, at der er flagermus i området.

Miljøstyrelsen vurderer endvidere, at da der er tale om en ung og tæt bevoksning, så er fredskoven ikke levested for flagermus.

Det er korrekt, at hovedparten af den indre skov består af ung og tæt naturskov, men det gælder ikke for skovbrynet.

Skovbrynet er langt ældre end den indre skov og består primært af 10 – 12 meter høje tjørn (Foto 2 og 6), men der er også en gruppe 13 – 14 meter høje bæverasp i det nordvestlige hjørne (Foto 1) og sidst men ikke mindst er der nogle egetræer med en DBH på 60 – 70 cm (Foto 3, 4 og 5).

Tjørnen er flere steder i forfald, hvilket har skabt huller og sprækker, som flagermus fint kan anvende som dagkvarter og rastested (Foto 7, 8 og 9).

Det er endvidere DN Silkeborgs vurdering, at skovbrynet på skovens vestlige og østlige side har potentialet til at være og formentlig også er ledelinje for områdets flagermus.

På baggrund af ovenstående opfordre DN Silkeborg Fødevare- og Miljøklagenævnet til at pålægge Miljøstyrelsen at stille tilladelsen til at ophæve fredskovpligten i bero indtil der gennem grundige feltundersøgelser er skabt klarhed over, om skovbrynet er ledelinje og levested for områdets flagermus.

Såfremt det viser sig, som vi forventer, at skovbrynet er ledelinje og levested for flagermus, opfordre vi Fødevare- og Miljøklagenævnet til at pålægge Miljøstyrelsen at ændre tilladelsen, så den er i overensstemmelse med Habitatdirektivets bestemmelser for bilag IV arter.

På baggrund af de konsekvenser Miljøstyrelsens tilladelse kan få for de bilag IV beskyttede flagermus anmoder DN Silkeborg om, at vores klage får opsættende virkning.

 

Med venlig hilsen

 

Pernille Ingemann         Willy Retvig

Danmarks Naturfredningsforening Silkeborg

 

 

 

Se Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelse via linket nedenfor