Nyhed

Afgørelse i sagen om nyt ridecenter i Mollerup

Læs afgørelsen i sagen om nyt ridecenter i Mollerup

Som omtalt i årsberetningen 2023 har Silkeborg Kommune givet dispensation fra skovbyggelinjen (Naturbeskyttelseslovens § 17), samt desuden givet miljøtilladelse (efter husdyrbruglovens § 16 b, stk. 1) til opførelse af et ridecenter nord for Mollerup by.

Kommunen lægger bl.a. til grund for dispensationen, at den planlagte placering af ridecenteret vurderes til ikke ville påvirke værdien af skoven som landskabselement. DN Silkeborg vurderer derimod, blandt andet på grundlag af besigtigelser af området, at den store bygning, som ridecenter med stald vil udgøre, vil være særdeles synlig i området og derved vil medføre en markant påvirkning af oplevelsen af skoven som landskabselement. Desuden frygter man, at dispensationen vil kunne have en uønsket præcedens-virkning.

DN Silkeborg har påklaget både dispensationen og miljøtilladelsen.

Miljø- og fødevareklagenævnet har givet DN Silkeborg medhold i klagen til dispensationen, og har dermed ændret kommunens dispensation til et afslag med følgende bemærkninger:

Miljø- og Fødevareklagenævnet finder, at der ikke foreligger forhold, der kan begrunde en dispensation til det ansøgte inden for skovbyggelinjen.

Miljø- og Fødevareklagenævnet har vurderet, at det ansøgte med dets betydelige størrelse og placering, vil medføre en negativ påvirkning af oplevelsen af skoven som landskabselement i strid med beskyttelseshensynet bag skovbyggelinjen. Nævnet har desuden lagt vægt på, at arealerne inden for skovbyggelinjen fremstår ubebyggede og åbne, og at det ansøgte vil opbryde dette, samt medføre en fremrykkelse af bygningsmassen mod skoven. Det forhold, at alene en mindre del af den samlede bygningsmasse er beliggende inden for skovbyggelinjen, og at der er tale om en placering i udkanten af linjen kan ikke medføre en anden vurdering.

Det er endvidere Miljø- og Fødevareklagenævnets opfattelse, at det ikke i tilstrækkelig grad er godtgjort, at det ansøgte projekt ikke kan placeres et andet sted uden for skovbyggelinjen.

Miljø- og Fødevareklagenævnet har herudover vurderet, at der med det konkrete projekt i øvrigt ikke ses at foreligge omstændigheder, der kan begrunde en fravigelse af den generelle beskyttelsesinteresse i at sikre skovens værdi som landskabselement. Endeligt har nævnet lagt vægt på, at en dispensation til det ansøgte vil kunne medføre en uønsket præcedensvirkning i forhold til fremtidige ansøgninger om bebyggelse inden for skovbyggelinjen, såvel i dette område som andre steder.

Silkeborg kommune har angivet i miljøtilladelsen, at dispensationen fra skovbyggelinjen er en forudsætning for at kunne give miljøtilladelse til etableringen af ridecenteret, og da Miljø- og Fødevareklagenævnet har omgjort dispensationen til et afslag, så ophæver Miljø- og Fødevareklagenævnet dermed miljøtilladelsen.