13. november 2019

13. november 2018

15. november 2017

Velkommen til Årsmødet i DN Silkeborg.

 

Jeg vil starte med at præsentere den nuværende bestyrelse.

 

Formand Pernille Ingemann

Bor i landlige omgivelser i nærheden af Grønbæk, hvor jeg har arbejdet som graver i 30 år. Jeg bruger en stor del af mit liv ude i det fri. Både arbejdsmæssigt, i fritiden og i DN regi.

Jeg har været formand siden 2004. Dels i Silkeborg afdelingen og, før sammenlægningens tid, i Kjellerup lokalkomité. Før formandstiden var jeg sekretær i en årrække.

 

Næstformand Chresten Dyhre

Bor i Sejs-Svejbæk. Pensioneret lektor fra TH Lang og tidligere Byrådsmedlem.

1. Sekretær Bodil Evald

Bor i meget landlige omgivelser som nabo til et kæmpe svinebrug i nærheden af Thorning. Bodil er lægesekretær på Herning sygehus. Bodil har været sekretær i DN siden 2004. Dels i Silkeborg afdelingen og i Kjellerup lokalkomité.

 

2. sekretær Anne Ulriksen Dybkjær

Ny tilflytter fra Nordsjælland til Silkeborg.

Anne er ansat i teknisk forvaltning i Silkeborg kommune.

 

Søren Snehøj Nielsen

Arbejder som lead architect.

Bor i landlige omgivelser i nærheden af Nisset. Bruger fritiden på istandsættelse sit nye landsted og omlægning af jordbesiddelserne til økologisk landbrug og forskellige naturtyper.

 

Ingolf Gribsholt

Bor i Sejs-Svejbæk. Er pensioneret ingeniør. Bruger fritiden på eksotiske rejser og vandreture.

 

Peder Størup

Arbejder i sit eget firma Naturbeskyttelse.dk. Peder bor i Århus, men er tilknyttet bestyrelsen qua sit tilhørsforhold og andet hjem i Skjellerup.

 

Benny Jensen

Bor i Resenbro som nabo til Gudenåen og har tidligere været politisk aktiv i både Amtsråd og Byråd.

 

Suppleanter:

Carsten Velling fra Grønbæk

Maria Ryge Sveigaard fra Silkeborg

Maria administrerer vores Facebook side i samarbejde med Chresten og Pernille og hun laver derudover flotte turbeskrivelser til Facebook og hjemmesiden.

 

Frivillige Ad Hoc Medlemmer:

Anders Rasmussen fra Virklund

Administrator af vores hjemmeside

Bo Ryge Sørensen fra Silkeborg

Laver skiltekampagner, sagsbehandling, fugleture og bidrager med know how

Begge har tidligere været medlem af bestyrelsen

Derudover har vi haft stor glæde af samarbejdet med Simone. Simone er biolog og ny tilflytter til Silkeborg og kontaktede bestyrelsen først på året med ønsket om, at deltage aktivt i DN arbejdet. Simone har derfor deltaget i bestyrelsesmøderne det sidste ½ år. Er nu gået på barsel, men vi regner med at arbejdet bliver genoptaget efter barselsperioden

 

Siden sidste årsmøde

Vi afholder bestyrelsesmøde 1 gang om måneden, privat i sommerhalvåret og i medborgerhuset i Silkeborg i vinterhalvåret.

Derudover deltager vi i møder i Det Grønne Råd i Silkeborg kommune, Repræsentantskabsmøder i DN og samrådsmøder i DN regi. Pga. knaphed på ressourcer (tidsmæssige og menneskelige) har vi måttet nedprioriteret sidstnævnte.

Vi deltager i Fredningsbesigtigelser med fredningsnævnet ca. 3-4 gange om året.

Vi arrangerer og afholder offentlige ture og kampagnedage.

Vi behandler ca. 1000 indkomne sager om året via vores intranet Podio.

Vi får en del henvendelser fra medlemmer og andre borgere som har brug for vores hjælp til sagsbehandling eller andet. Vi hjælper efter bedste evne.

 

Kronologisk oversigt over vores engagement

November 2016.

Årsmøde d. 16. november med ca. 30 deltagere og efterfølgende konstituerende møde d. 22. november.(Medborgerhuset i Silkeborg)

Repræsentantskabsmøde i Ålborg. (Ingolf og Pernille) Der er kommet mange nye medlemmer til foreningen. Dels pga. medlemshvervekampagner og større landsdækkende kampagner og generelt fordi der er brug for en grøn forening til at varetage naturens interesser. I Silkeborg sniger vi os op mod de 1700 medlemmer. 

Juledekorationstur d. 26. november i Stendal Plantage. Super hyggelig tur hvor vi fandt et smukt pyntet træ inde midt i plantagen. Efterfølgende tændte vi bål på shelterpladsen og hyggede med skumfiduser. Der deltog 15 store som små. (Bodil og Pernille)

December 2016

Julefrokost d. 3. december hos Pernille

Januar 2017

Bestyrelsesmøde d. 10. januar i Medborgerhuset i Silkeborg

Fugletur til Sminge sø 29. januar i samarbejde med DOF og under kyndig ledelse af Bo Ryge Sørensen

14 deltagere. Masser af gæs og sangsvaner. Dejlig tur

Februar 2017

7. februar. Bestyrelsesmøde i medborgerhuset i Silkeborg

Inden mødet havde vi fået en henvendelse fra en ung dame Simone, som gerne ville deltage i det frivillige arbejde, så hun blev budt indenfor og har deltaget siden.

20. februar. Dialogmøde med kommunen med temaer som: by fortætning, bådebroer, højhusbyggeri som vi synes er ret problematisk fordi den hele tiden laves om/ ikke bliver fulgt og at man derfor ikke kan regne med noget. Trækstien

Bestyrelsen noterede sig at det var et godt møde med gensidig orientering.

Kommuneplanen (et digert værk på flere tusind sider) sendes i høring og vi sætter vores aftryk. Med god støtte fra Sofie fra vores sekretariat i København. 

Marts 2017

5. marts. Danmarks naturskove og sortspætte tur til Nåege i samarbejde med DOF og under kyndig ledelse af Bo Ryge Sørensen 14 deltagere og 2 sortspætter

14. marts bestyrelsesmøde i Medborgerhuset i Silkeborg

Skarpt angreb på foreningen fra Erhverv Silkeborg i Midt Jyllands avis.

25-26. marts Repræsentantskabsmøde i Vejle Pernille deltager og stifter bekendtskab med containeren som senere på året bliver opsat i Aqua.

April 2017

2. april. Affaldsindsamling i Thorning med hjælp fra de lokale spejdere. Stor succes hvis man kan kalde det det, at samle 65 kg affald på 1,5 time. Det blev sorteret og afleveret i rette containere på Tandskov.  25 deltagere. Bodil var tovholder

I Grønbæk var Pernille tovholder på en tilsvarende affaldsindsamling som foregik i samarbejde med borgerforeningen.

24. april deltog Pernille i et møde på Aqua hvor vi blev præsenteret for Aquas udvidelsesplaner. Et spændende projekt som vi sandsynligvis kommer til at forholde os til i nær fremtid idet det kommer til at inddrage kommunalt ejet fredsskov. Hele bestyrelsen skal på et senere tidspunkt mødes med direktøren ang. projektet.

25. april bestyrelsesmøde hos Ingolf

Maj 2017

6. maj. Ingolf og Pernille deltager i en tur til Lille Vildmose ang. Reewilding

5-6-7. maj opstillede DN containeren med animationsfilmen Back to Nature i Aqua. Bodil og Pernille deltog fra DN Silkeborg, men ellers var det ansatte fra Masnedøgade der betjente 3D brillerne. Meget spændende at befinde sig midt i skoven mellem elge og ulve i en tom container.

19. maj deltog vi i indvielse af trækstien ved Svostrup kro. Ingolf og Pernille repræsenterede bestyrelsen

21. maj. Vandhulstur ved Holms Mølle. Der deltog 10 børn og voksne og der var masser af liv i de gamle fiskedamme. Bodil og Pernille

24. maj bestyrelsesmøde hos Pernille.

31. maj besigtiger bestyrelsen Dalene ved Resenbro, området som vi har udpeget til fredning. Fantastisk område som fortjener fredningsstatus. Sagsbehandlerne er løbende i dialog med Birgitte fra sekretariatet i forbindelse med status.

Juni 2017

18. juni. De vilde blomsters dag hos Peder Størup. Ingolf i samarbejde med Åge Ebbesen fra Silkeborg kommune med focus på de vilde blomster

August 2017

30. august bestyrelsesmøde hos Benny.

Inden mødet havde vi inviteret Hans Okholm til at fortælle om et alternativ til nuværende grødeskæring.

September 2017

17. september. Svampetur i Grønbæk. 30 deltagere heriblandt mange børn

26.september. Bestyrelsesmøde hos Søren

Oktober 2017

31.oktober. Bestyrelsesmøde i Medborgerhuset i Silkeborg

November 2017

15. Årsmøde i DN i Medborgerhuset.

18-19. november. Repræsentantskabsmøde i Århus. Ingolf og Pernille

 

Sagsbehandling

Sagsbehandlingen varetages på skift af bestyrelsesmedlemmer via en 14. dages turnusordning. Det fungerer rigtig fint og vi har mulighed for at få faglig hjælp fra sekretariatet.

Vi sender høringssvar ind når vi skønner det nødvendigt. Herudover har vi mulighed for at klage til Naturklagenævnet i resultatet af sagsbehandlinger, som vi mener, er fejlagtige.

Der er mange fordomme om DN. Bla. bliver vi tit skudt i skoene at vi klager i et væk!

Tidligere på året stødte jeg tilfældigt på en stor overskrift i Midtjyllands Avis med følgende ordlyd;

”Erhvervsangreb på forening”.

”Erhverv Silkeborgs formand Lars Hartvig Andersen beskyldte Danmarks Naturfredningsforening for at være væksthæmmer! Står det til Erhverv Silkeborg, bør kommunen ikke lade sig presse unødigt i sagsbehandlingen af Danmarks naturfredningsforening.”

Han oplever, at der igen og igen kommer indsigelser og så videre fra DN.

Lad mig sige det med det samme. Vi synes det er højst besynderligt, at vi aldrig er blevet kontaktet af Erhverv Silkeborg til et dialogmøde eller lignende. Derudover beklager jeg, at jeg ikke STRAKS jeg blev opmærksom på artiklen, kontaktede Lars Hartvig Andersen så han kunne beklage sig face to face.

FAKTA:

  • Ud af 3710 indkomne sager har vi påklaget 37 sager. 1%
  • Vi har vundet 15
  • Vi har tabt 22-heraf 5 i forbindelse med dispensationen fra grønne tage i lokalplanen i Sejs Svejbæk, samt 3 vedrørende Nordskoven
  • På landsplan modtager foreningen mellem 15.000 og 20.000 sager. Påklager ca. 200 og vinder 60%

FAKTA er også, at DN er naturens vogter og her i Silkeborg er den smukke natur kommunens DNA. Byen er i kraftig vækst pga. et politisk ønske fra det nuværende politiske flertal.

I DN er vi meget opmærksomme på udviklingen. Der forsvinder skov og grønne kiler, der bliver nedlagt adgangsveje, der bliver bygget nye veje, der er et sandt byggeboom og dermed mange lokalplaner at forholde sig til.

I den forbindelse har vi lavet en kampagne for grønne kiler

 

Et lille udpluk af eksempler på årets sager

Nedlæggelse af markvej tæt på Thorning. Vi besigtiger området, snakker med de berørte parter, klager og vinder sagen.

Løbende skiltekampagne. Igen i år er det lykkedes at få fjernet flere ulovlige skilte fra det åbne land.

Vi har sendt høringssvar til etagebyggeri i Lysbro. Oprindeligt skulle det være udført i 2 etager-nu i 21 meters højde.

Anonym henvendelse ang. En lodseplads.

'• Vi er opmærksomme på ulovlige stenboldværker i søerne. Kontakt til kommunen

Der bliver givet en række dispensationer til byggeri inden for søbeskyttelseslinien I den forbindelse vil jeg gøre opmærksom på, at vi selvfølgelig IKKE går ind for planerne for et Jorn museumsbyggeri i langsøen i Silkeborg.

Vores hjertebarn eller nærmere smertebarn Nordskovvejen. Vi har brugt ufatteligt meget tid på at forhindre Nordskovvejen. Vi mener det er et uopretteligt indgreb i naturen. Vi har skrevet flere klager dels med hjælp fra sekretariatet i Masnedøgade og sidenhen via et hårdtarbejdende Nordskovvej-udvalg fra bestyrelsen. Vi er frustrerede over at flere års kamp for at forhindre den linjeførings højst sandsynligt bliver tabt. 

Landbrugssager. DN bliver jævnligt skældt ud over, at vi klager i et væk over landbruget (siger landbruget; -)). Fakta er helt anderledes. Vi klager sjældent og i DN Silkeborg nærmest aldrig. Det skyldes at kommunens sagsbehandlere er fantastisk dygtige til at behandle sagerne. Vi sender altid et praj til vores landbrugsmedarbejder i Masnedøgade når vi modtager en sag til behandling og der er altså sjældent noget at komme efter. Vi kunne dog ønske os, at dansk landbrug omlagde til økologisk drift, men det sker jo ikke over en nat. Men som målsætning inden for en realistisk periode.

I foråret inviterede kommunen os med til fredningsbesigtigelse i Laven i den verserende sag om et politisk ønske om at ophæve fredningen. Vi takkede rungende NEJ TAK. Vi ønsker ikke fredningen ophævet. Sidste nyt er: ”at formanden for Plan-Miljø-og Klimaudvalget (PMK) Jarl Gorridsen har lovet, at kommunen ikke vil rejse en fredningssag. Folk vil beholde campingpladsen, for det giver liv. Og det er vigtigere, end at varetage ejeren af campingpladsens interesse for at skaffe nogle penge. Der vil fortsat være campingplads i området. Der har været et lignende møde for tre år siden og Gorridsen lover nu, at der ikke vil komme et lignende møde igen om tre år”.

Ans Søbred. I forbindelse med den årlige Tange Sø Festival, er der på ulovligvis blevet fældet og ryddet i et moseområde for at gøre pladsen større til festival gæsterne. Der er ikke forinden søgt tilladelse ved kommunen. PMK udvalget har efterfølgende givet dispensation til foretagenet idet de mener; ” at hensynet til en større gruppe af mennesker og almenvellets interesser, vejer tilstrækkeligt tungt, til at begrunde en dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 3 til det foretagne indgreb”! Vi har været ved Tange sø for at besigtige området. Ovenikøbet er der hældt flis på området. Vi har indsendt en klage.

Ang. grødeskæring i Gudenåen har vi haft møde med Hans Okholm, som præsenterede et forslag til en ny metode. Metoden går ud på at skære en gang årligt med flere mand i 2-3 dage, frem for nu, hvor 1 mand tøffer rundt i 3 uger. Det vil betyde at vandstrømningen bliver væsentlig hurtigere og dermed mere gavnlig.  Vores umiddelbare holdning til sagen er som følgende jf. mødereferatet:

- Fornuftigt med undersøgelser, men de skal være korrekt planlagte og dokumentere både positive og negative konsekvenser.

- Vi kan tilslutte os at prøve nye metoder, men det skal gøres fornuftigt.

- Det vil være interessant med en veldokumenteret undersøgelse af effekten af grødeskæring.

- Det er vigtigt at huske, at diskussionen hurtigt kommer til at handle om grødeskæring. I DN er vi i udgangspunktet mere for andre metoder til at regulere vandstanden. Eksempelvis ved opkøb af arealer ned til vandløbet til situationer med høj vandstand, hvor der er behov for overløb.

En fornuftig forvaltning af Gudenåen kræver også et samarbejde mellem kommunerne.

- Henning Mørck fra Sekretariatet har kontaktet Silkeborg Kommune og bedt om aktindsigt i sagen. Af Midtjyllands Avis fremgår det, at der er bevilliget 5-600.000 kr. til en VVM-undersøgelse af effekterne af grødeskæring.

- Vi har været på Trækstien for at gå umiddelbart efter den ekstraordinære grødeskæring. De første dage var det muligt at se en vandstandsændring, herefter var det tilbage ved samme niveau som før grødeskæringen, muligvis pga. store regnmængder (igen, igen) Det skal dog nævnes at stien har været passabel på flere strækninger hele året. Udsagn som; ” der er oversvømmelser overalt” hører og læser vi tit i lokalaviserne. Vi har gentagne gange ved selvsyn erfaret, at udsagnene er overdrevne og vil da også opfordrer politikere og andre meningsdannere om at nedtone overdrivelserne. Der er rigtig nok delstrækninger som kun er fremkommelige i vaders, andre kræver indimellem at man ifører sig et par gummistøvler og andre igen kan passeres med vandresko eller sanddaler. 

Biogasanlæg. Vedr. biogasanlæg har vi fået ekstraordinært mange henvendelser fra borgere, der håber, at vi vil gå ind i sagen og tale naturens stemme. Vi har skrevet et høringssvar til kommunen hvor vi anbefaler en anden og mere hensigtsmæssig placering. I øvrigt kom det bag på os, at et område i Thorning, som tidligere havde været udlagt til biogasanlæg, var fjernet i den nye kommuneplan. Ej heller, at der ikke er udlagt andre områder til formålet hvilket betyder, at det kan være mere eller mindre tilfældigt, og uigennemskueligt for borgerne, hvor et evt. anlæg bliver placeret.

Sølyst 30. Endnu engang omstøder PMK en kommunal sagsbehandling og giver dispensation til et sommerhusbyggeri indenfor søbeskyttelseslinien til Sminge sø. Vi har besigtiget området og er uforstående overfor dispensationen. Vi har klaget over afgørelsen og har siden vi indsendte klagen i sidste uge fundet vigtigt materiale der understøtter vores klage. Det bliver eftersendt til klagenævnet.

De sidste par år har vi erfaret, at der bliver givet flere og flere dispensationer til en lang række sager i kommunen. Der bliver givet en lang række dispensationer til beskyttelses linjer som vi langt fra er enige i. Dispensationer som påvirker naturen i negativ retning.  Vi vil opfordre de ansvarlige politikere til at medtænke kommunens grønne DNA i arbejdsgangene og neddrosle gaverækken af dispensationer.

Vi har en unik natur i Silkeborg som kræver en særlig forpligtende årvågenhed. Vi tager denne opgave på os i egenskab af naturens vogtere, men ansvaret ligger hos de folkevalgte politikere. Om en uge er der kommunalvalg. Vi håber at naturen får en ekstra stor stemme på valgdagen!

 

TAK

Til bestyrelsen og ad hoccerne for årets indsats. Det har været en stor glæde og fornøjelse at være sammen med jer og at arbejde sammen med jer i en forening som kan komme helt ind under huden. For mit eget vedkommende-ind med modermælken.

En særlig tak til Bo og Bodil som desværre har valgt at udtræde af bestyrelsen. I er gamle rotter i faget og har begge ydet en kæmpe indsats i foreningen. Vi vil komme til at savne jer på de månedlige møder og i fællesskabet, men det glæder os, at i stadig er med på sidelinjen. Tusind TAK og god vind fremover.

Forventninger til bestyrelsesarbejdet

På landsplan er der ca. 130.000 medlemmer i DN hvoraf de 1500 er aktive i de lokale bestyrelser.

I Silkeborg kommune er der ca. 1650-1700 medlemmer og 9 aktive i bestyrelsen.

Vi har RIGELIGT at se til i Silkeborg kommune og vi kunne rigtig godt tænke os at flere af vores medlemmer ville hjælpe med at løfte opgaven.

Arbejdet er frivilligt og ulønnet og det skal selvfølgelig være givende. Samtidig er der også en forventning om, at der ydes et rimeligt minimum af arbejde og at man kan regne med, at der er fremmøde til bestyrelsesmøderne. Vi skal løfte i flok ellers bliver arbejdet for tungt og der bliver for lidt tid til ture og kampagner.

Tag mod udfordringen, så skal vi nok tage godt imod dig i bestyrelsen

 

Formand

Pernille Ingemann

DN Silkeborg

 

BILAG:

Klage over Ans søbred

Miljø- og Fødevareklagenævnet 16. september 2017 c/o Silkeborg kommune

Klage over Silkeborg kommunes dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 3, til at inddrage moseareal i beskyttet natur til festivalplads.

Silkeborg kommune har den 31. august 2017 givet dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 3, til at inddrage et moseareal til festivalplads (kommunens j.nr. Ejd-2017-01438).

Sagen omhandler rydningen af et bevokset areal beliggende ved Tange sø i Ans. Det ryddede areal dækker ca. 1800 m2, hvoraf ca. 1000 m2 er beskyttet mose. Arealet er fordelt mellem matrikel 2lg Ans By, Grønbæk tilhørende Silkeborg Kommune, samt matrikel 16a Ans By, Grønbæk, tilhørende Gudenaacentralen A.m.b.a.

Sagens forløb, som beskrevet af kommunen i forbindelse med sagsbehandlingen, er at et medlem af bestyrelsen for Tange Sø Folk Festival (TSFF) har taget initiativ til rydningen og efterfølgende udtalt: ”Det er mig som har fået dette ryddet og planeret. Det var et vældet område med udgåede træer, som bare så træls ud, og derfor vil vi gerne rydde op, og fremad have området som græsplæne til vores fælles TSFF”. Da kommunen bliver opmærksom på sagen, udarbejdes der et udkast til en afgørelse efter NBL § 3, hvori dele af det ryddede areal udpeges som beskyttet natur, og der gives påbud om reetablering. Men denne afgørelse bliver politisk omgjort i kommunens Plan- miljø- og klimaudvalg, 7. august 20171, og der udstedes derfor en dispensation, med henvisning til at hensynet til en større gruppe mennesker vejer tilstrækkeligt tungt. 

Danmarks Naturfredningsforening Silkeborg mener ikke at der efter sagens oplysninger kan gives dispensation til rydningen af dette areal. Arealets størrelse overstiger langt bagatelgrænsen. Det fremgår af vejledning til naturbeskyttelsesloven at en væsentlig jordbrugs-, eller anden økonomisk eller rekreativ interesse ikke er tilstrækkeligt til at der kan dispenseres efter lovens § 65, stk. 3. Der er ikke i sagen fremført yderligere forhold der kunne begrunde en dispensation. Området er, udover den ene dag årligt hvor der afholdes festival, et rekreativt område med shelters til overnattende kanofarere. Bilag 1 viser før- og efter billeder fra arealet.

DN Silkeborg bemærker endvidere, at der i sagens fremstilling ikke er redegjort for hvorvidt festivalen reelt har et ufravigeligt behov for mere plads, og ej heller hvorvidt der er forsøgt at indlemme alternative arealer der ikke er beskyttet natur. Umiddelbart fremstår sagen som et ønske om blot at have en pæn græsplæne til festivalen. En dispensation vil således skabe en uheldig præcedens for lignende sager.

http://silkeborgkommune.dk/Politik/Dagsordener-og-beslutninger-2017/Plan-Mijloe-ogKlimaudvalget/2017/7august800

Med baggrund i ovenstående, er det DN Silkeborgs klare opfattelse at der i denne sag ikke er grundlag for en dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 3, og DN Silkeborg anmoder derfor Miljø- og Fødevareklagenævnet om at ændre afgørelsen til et afslag.

 

Klage over Sølyst 30

Angående dispensation til sommerhus på Sølyst 30, 8600 Silkeborg.

Hermed Danmarks Naturfredningsforenings klage over tilladelsen til nævnte byggeri

Silkeborg kommune har givet dispensation til byggeri af et sommerhus indenfor søbeskyttelseslinien til Sminge sø og Å beskyttelseslinjen til Gudenåen.

Jf. kommunen har der citat; ”været afholdt partshøring 16. juni 2017 jf. forvaltningslovens § 19 og

nærmeste skovejer er orienteret jf. naturbeskyttelseslovens § 65 stk. 2.

Silkeborg Kommune blev i forbindelse med partshøringen kontaktet af 3 grundejere samt

grundejerforeningen. Parterne gav udtryk for, at de er uforstående overfor, at det ansøgte

er i overensstemmelse med lokalplanen, idet de mener, at muligheden for at opføre ny

sommerhusbebyggelse nærmere Gudenåen end 150 meter ikke er muligt. De mener

desuden, at det vil påvirke åen i ikke uvæsentligt omfang.

Grundejerforeningen omtaler desuden en drøftelse og et forlig, der blev indgået 14.

april 1988 ved lokalplanens vedtagelse, hvor der ved lokalplanens vedtagelse udtages

byggemuligheder”

Danmarks Naturfredningsforening er bekendt med indholdet af partshøringen og har ligeledes haft kontakt med beboere i området.

Danmarks Naturfredningsforening har besigtiget det unikke område og er helt uforstående overfor kommunens tilladelse til et nyt byggeri tættere på, søen, åen, fugletårnet og trækstien, end de øvrige sommerhuse. Med undtagelse af den gamle landbrugsejendom.

En tilladelse som givetvis vil danne præcedens.

Foreningen vil henstille til, at tilladelsen bliver omstødt til et afslag.

 

Høringssvar vedrørende biogasanlæg ved Lemming

Danmarks naturfredningsforening DN Silkeborg har modtaget ekstraordinært mange henvendelser fra bekymrede medlemmer og andre borgere vedrørende et evt. biogasanlæg ved lemming.

Bekymringerne går på placeringen i de landlige omgivelser hvor folk er flyttet til for at nyde den landlige idyl.

Bekymringerne går på de mange daglige transporter der vil komme ad de forholdsvis små veje i området.

Bekymringerne går på støjen fra anlægget og påvirkningen af naturen.

Bekymringerne går på at livskvaliteten vil blive ødelagt for de omkringboende.

DN går ind for alternativ energi, heriblandt biogas. Men vi mener også, at anlæggene skal placeres så de ikke påvirker negativt. Derfor har vi peget på en placering ved Thorning hvor der er gode transportmuligheder.

Vi erfarer nu, at området i Thorning er taget ud af den nye kommuneplan og at der ikke er andre steder som erstatning for nævnte. Dvs. at fremtidige anlæg kan blive placeret mere eller mindre tilfældigt.

Det er ikke optimalt!

Vi vil henstille til at der findes et mere velegnet udpegningsområde til biogasanlæg i Silkeborg kommune.

 


18. november 2015.

I forbindelse med årsmødet fortalte skovrider Søren Hald, Naturstyrelsen, Søhøjlandet lidt om sig selv og sin baggrund, om Naturstyrelsen i det nye Miljø- og Fødevareministerium og om hvilke opgaver Naturstyrelsen Søhøjlandet arbejder med. Efterfølgende var der mulighed for at stille spørgsmål til skovrideren.


Årsmødet afholdtes efter foreningens vedtægter. Bestyrelses fremtidige udformning vil fremgå af hjemmesiden efter konstituering.

Formandens beretning

Jeg vil starte mødet med, at præsenterer den nuværende bestyrelse.

Pernille Ingemann: Formand. Før sammenlægningen af de 3 gamle lokalkomiteer til én stor afdelingsbestyrelse, var jeg sekretær og sidenhen formand i en årrække i Kjellerup lokalkomité. Udover de mangeartede formandsopgaver, beskæftiger jeg mig med Podiovagt, sagsbehandling, turledelse og facebook administration. Jeg er bosiddende i umiddelbar nærhed af Grønbæk.

 

Chresten Dyhre: Næstformand.  Beskæftiger sig med Podiovagt, sagsbehandling, turledelse, den aktuelle fredningssag ”Dalene ved Resenbro” og udfærdigelse af Nyhedsbreve. Chresten bor i Sejs-Svejbæk.

 

Bodil Evald: Fungerende sekretær i afdelingsbestyrelsen.

Bodil har tidligere været medlem af Kjellerup lokalkomité.

Ud over sekretærarbejdet er Bodil altid frisk på, at arrangere ture for børn og barnlige sjæle. Bodil bor på en landejendom på Grågårdevej i Thorning.

 

Anders Rasmussen: Ansvarlig for vores hjemmeside og for den årlige affaldskampagnedag.

Anders bor i Virklund.

 

Bo Ryge Sørensen: Bo har været formand i den gamle Silkeborg/Them lokalkomité i en årrække og bidrager gerne, og til stor hjælp, med ”know how”. Han beskæftiger sig med Podiovagt, sagsbehandling, Nordskovvejen og turledelse. Bo bor i Silkeborg

 

Ingolf Gribsholt: Beskæftiger sig med Podiovagt, sagsbehandling, turledelse, fredningsbesigtigelser og den aktuelle fredningssag ”Dalene ved Resenbro”. Ingolf bor i Sejs-Svejbæk.

 

Søren Snehøj Nielsen: Søren er nyeste mand i bestyrelsen men bidrager med stor ekspertise.  Søren beskæftiger sig med Podiovagt og sagsbehandling. Søren bor mellem Lemming og Grauballe.

 

Derudover 2 suppleanter Carsten Velling og Peder Størup.

 

Indledning

Siden sammenlægningen af de tre gamle lokalkomiteer i henholdsvis Gjern, Silkeborg/Them og Kjellerup, til én stor afdelingsbestyrelse for Silkeborg kommune, kan vi tydeligt mærke, at bestyrelsesarbejdet er blevet anderledes og væsentligt mere omfangsrigt. Før var vi sammenlagt 25 aktive i komiteerne. Nu er vi blot 7 i bestyrelsen!  At antallet af aktive er faldet drastisk i kølvandet af sammenlægningerne er desværre en kedelig tendens i DNs afdelinger i hele landet!

Vi skal stadig rundt i alle hjørner af Silkeborg kommunes 865 kvadratkilometer store areal.  Vi har ekstraordinært mange sager i kølvandet af anlægsarbejdet af den nye motorvej, samt mange sager indenfor diverse beskyttelseslinier, qua kommunens beliggenhed i en storslået natur med mange søer, skove og Gudenåens forløb.Samt en Tange sø sag, som efterhånden har været en del af livet som aktiv DNer siden 2007!

 

Mødeaktivitet

Udover de månedlige bestyrelsesmøder har vi mulighed for, at deltage i 2-3 samrådsmøder om året, møder som afholdes for alle samrådets bestyrelsesmedlemmer.  Derudover 2 årlige repræsentantskabsmøder hvor vi er repræsenteret med 2 mandater.

Forårets repræsentantskabsmøde blev afholdt i Fåborg, hvor Chresten og Pernille deltog, og i den kommende weekend drager Bodil og Pernille til efterårets repræsentantskabsmøde i Horsens.

Vi deltager endvidere til møder i Det Grønne Råd, sammen med bla. andre grønne organisationer i kommunen.

Derudover udbyder DN et væld af kurser som vi kan deltage i, kvit og frit.

Som udgangspunkt har vi besluttet, at afholde vores bestyrelsesmøder i Medborgerhuset i Silkeborg i vinterhalvåret. I sommerhalvåret ønsker vi, at afholde møderne privat hos bestyrelsesmedlemmerne med en natur-tur inkluderet. På denne måde kan vi komme rundt til ukendte egne af kommunen.

 

Hér følger et overblik over årets møder:

25.11 Medborgerhuset. Møde nr. 33

4.12. Møde i Det Grønne Råd. Chresten og Pernille

?.12. Møde i trafikstyrelsen ang. banen, Silkeborg-Galten-Århus. Chresten

12.12 Julefrokost hos Pernille.

20.01 Medborgerhuset. Møde nr. 34

24.02. Medborgerhuset. Møde nr. 35

24.03. Medborgerhuset. Møde nr. 36

Forårets Repræsentantskabs møde i Fåborg.  Chresten og Pernille

18.05. Hos Søren. Møde nr. 37

16.06. Hos Bo. Møde nr. 38

07.07. Intern havørne tur. Bo og Pernille

25.08. Hos Chresten. Møde nr. 39

03.09. Møde i Det Grønne Råd. Ingolf og Chresten

15.09. Møde hos Ingolf. Møde nr. 40. Besøg af Jarl Gorridsen. Bjergvandring Sindbjerg Stoubjerg. Chresten faldt og brækkede benet.

10-11. oktober. DNs Skov netværk i Nordsjælland.  Ingolf

20.10. Medborgerhuset. Møde nr. 41.

18.11. Årsmøde i Medborgerhuset.

 

Vedrørende næste periode:

Efterårets Repræsentantskabsmøde i Horsens. Bodil og Pernille.

4.12. Julefrokost hos Pernille. Vores belønning for et års frivilligt arbejde i Naturens tjeneste.

 

Ture og arrangementer

Vi tilbyder medlemmerne (og også gerne øvrige interesserede) forskellige muligheder for, at deltage i vores ture og lignende aktiviteter. I løbet af året har vi formået at arrangere følgende:

 

Sortspætte tur i Nordskoven d. 8. marts med Bo som turleder. Må betegnes som en stor succes hvor alle 72 deltagere så sortspætten.

 

Traditionen tro deltog vi i DNs landsdækkende affaldskampagnedag d.19. april. Vi samlede affald ved Tange søbred i Ans og langs Viborg-Århus landevejen. Der deltog 15 personer og der blev samlet en del affald. Der var god presseomtale både før og efter. Fra bestyrelsen deltog Bodil, Søren og Pernille.

Derudover blev der også samlet mange andre steder i kommunen. Børnehaver, lokalråd, borgerforeninger etc. FLOT!

 

Vandhulstur til Holms Mølle d. 10. maj.  Ca. 20 var mødt op. Hyggelig mors dag, med Bodil og Pernille som turledere.

 

2. juni Motorvejen og naturen. Chresten afholdt tur i Hvinningdal Grusgrav sammen med Jan Kjærgård. Fremmøde 30. Chresten foreslog efterfølgende at vi kunne bestille nogle tårnfalkekasser til opsætning på søjlerne. Kasserne er indkøbt og vi har fået relevante tilladelser til at sætte dem op. Den endelige dato for projektet er ikke fastsat.

 

Tur ved Møllebækken i Lysbro søndag 25.oktober sammen med biolog ved Silkeborg kommune Åge Ebbesen. Stor succés med 75 deltagere. Ingolf afløste Chresten som turleder.

 

Medlemmer

På medlemssiden kan vi glæde os over de ca. 1400 medlemmer i Silkeborg kommune, der ligesom os ansér Danmarks Naturfredningsforening, som en uundværlig, vigtig og betydningsfuld grøn organisation med gennemslagskraft i det danske samfund.

Pga. bestyrelsens størrelse og sammensætning er der desværre for os, en tydelig mangel på lokalkendskab i nogle områder i kommunen. Det kniber for os, at hjælpe vores medlemmer som ønskeligt i ex. Them, Bryrup, Gjern, Fårvang og Sorring.

Vi yder det bedste vi kan i ”naturens tjeneste”, men må også erkende, at det er meget ressourcekrævende at bruge så stor en del af fritiden til frivilligt arbejde i DN som vi har gjort de senere år.

Det kunne virkelig lette på arbejdsbyrden hvis vi kunne få flere aktive ind i bestyrelsen.  Men netop dette er også en udfordring og meget op ad bakke!

I det hele taget er det en del op ad bakke for tiden. Vi trænger til en solstrålehistorie som ex Filsø projektet i DN Varde.

Men vores virkelighed sér helt anderledes ud, hvilket jeg vil komme nærmere ind på under næste punkt ”sager”

 

Sager

Vores arbejde tager udgangspunkt i de mange sager vi får tilsendt via vores arbejdsplatform Podio, til afdelingens mailboks eller telefonisk fra borgere i kommunen. Såvel medlemmer som andre!

Vi har nedsat en arbejdsgruppe bestående af Ingolf, Chresten, Bo, Søren og Pernille, som holder ekstra øje med sagerne. Vi har lavet en turnusordning så vi på skift har 2 ugers Podio vagt. I løbet af året har vi modtaget 1550 sager af forskellig art. Lidt over en fordobling af tilsendte sager sidste år! De fleste er heldigvis velbehandlet af kommunens dygtige medarbejdere, men indimellem dukker der sager op, som kræver særlig opmærksomhed.

Vi ser eksempler på, at sager, som før blev afvist af kommunen, nu bliver prøvet af på ny.

Men inden jeg kommer ind på særligt udvalgte sager, vil jeg kigge tilbage på dagene lige efter vores sidste årsmøde. I min årsberetning dengang nævnte jeg ”at vi tydeligt kunne mærke at der var kommet en ny politisk linje i kommunen.”

Det fik Formanden for Plan – Miljø - Klima udvalget Jarl Gorridsen til at se sig vred på DN. Han kom med en række udsagn og antagelser om DN, som også læsere af Midtjyllands avis blev vidne til. Det resulterede i, at der den følgende tid var mange læserbreve i MJA for og imod DN. Dog allermest FOR. Og det var til stor opmuntring for bestyrelsen at mærke sympatien fra borgerne.

Selvom vi dengang fik skæld ud af JG tør jeg godt sige det igen: ”Vi kan godt mærke at der er kommet en ny politisk linje i kommunen.”

Og vi ønsker ikke at blive bedømt ud fra ”antagelser” men vil hellere den gode dialog, uanset hvor uenige man end kan være med modparten. Så derfor inviterede vi for nylig JG med til et bestyrelsesmøde hvor vi i god ro og orden fik diskuteret forskellige holdninger til naturspørgsmål. Besøget resulterede i, at DN er blevet inviteret til dialogmøde med PMK-udvalget. Et møde af en times varighed i starten af det nye år.

 

Udvalgte sager

Grønne tage

Sagen om de grønne tage i Sejs er bemærkelsesværdi og bliver mere eller mindre en gentagelse.

Sagen, om de grønne tage i lokalplan 36-002 vedrørende Langdalsparken, har optaget os en del.

Området, som lokalplanen er en del af, blev i sin tid klassificeret af Århus amt, som et område af særlig landskabelig værdi hvor der ikke skulle tillades byggeri.

Silkeborg kommune syntes, at området var velegnet til udstykning af byggegrunde, så da amterne blev nedlagt fik kommunen gennemført deres visioner for området. Der skulle dog med rette tages betragtelige hensyn til naturen. Et væsentligt element i den aktuelle lokalplan blev, at husene skulle bygges med ”grønne tage”. Ikke med det formål at opsamle regnvand som grønne tage ellers er mest kendt for, men derimod for at sikre, at byggeriet kunne indpasses i det omkringliggende landskab uden at skimme og dominere.

Da lokalplanen var i høringsfasen gjorde vi kommunen opmærksom på, at netop

kravet til grønne tage var vigtigt i forhold til vores tilsagn og godkendelse af

lokalplanen. Grønne tage slører en bebyggelse i langt højere grad end sorte og grålige tage. Med tiden har det vist sig svært at få solgt alle byggegrunde hvilket giver bygherren anledning til at søge dispensation fra kravet om de grønne tage.

Det samme gør flere af dem der allerede har købt grunde, selv om de også har været bekendt med lokalplanens indhold.

Den 26. maj 2014 beslutter Silkeborg Byråd, at kommunen er indstillet på at meddele dispensation i hvert enkelt tilfælde såfremt den vedtagne dispensationsramme overholdes.

Planloven giver ikke mulighed for generel dispensation, som gælder for alle fremadrettet. Kommunen kan alene behandle sagerne enkeltstående fra byggeri til byggeri på baggrund af en konkret ansøgning. Silkeborg Kommune indkaldte derfor efter konkrete ansøgninger og modtog fire.

Silkeborg Kommune afholdte nabohøring ang. de fire konkrete ansøgninger om

fritagelse fra kravet om grønne tage i lokalplan 36-002 Langdalsparken,

Sejs/Svejbæk. Nabohøringen udløb den 2. juli 2014.

Silkeborg Kommune modtog en række bemærkninger fra naboer mm.. Nogle har

været positive over for en dispensation fra grønne tage og nogle ønsker kravet

fastholdt. Silkeborg Kommune har vurderet, at de modtagne bemærkninger

overordnet set har et væsentligt og planmæssigt indhold, hvorfor de fire konkrete sager skal behandles politisk inden der kan meddeles en konkret afgørelse i de fire sager.

I den offentlige høringsfase beslutter vi, at klage til Natur og Miljøklagenævnet over kommunens beslutning om dispensation til kravet. Klagen er i sin ordlyd således;

”Grønbæk d. 17. september 2014

Hermed fremsendes Danmarks Naturfredningsforenings klage over Silkeborg

Kommunes dispensation til fravigelse fra kravet om levende grønne tage for

ejendommene Langdalsparken 8, 10, 15 og 30 beliggende i naturområdet

indenfor lokalplan36-002 i Sejs/Svejbæk. DN Silkeborg finder det helt uacceptabelt, at der gives dispensation fra lokalplanens essentielle krav om

levende grønne tage.  Hele området er i strukturplanen klassificeret som naturområde med særlig landskabelig interesse.

Derfor blev de levende grønne tage indført i lokalplanen som et væsentligt element. Efter lokalplanhøringen fastholdte politikere i Silkeborg byråd kravet,

om de grønne tage i det unikke landskab: “Kravet om grønne tage fastholdes, da de er et væsentligt tiltag i forhold til landskabet”.

Sagen har været til behandling i Natur og Miljøklagenævnet og blev afsluttet for nylig og beklageligvis tabte vi klagesagen eller rettere klagesagerne for det blev en dyr affære for DN idet vi blev pålagt at klage over hver enkelt dispensation, hvor der er kommet flere til i årets løb, og ikke bare en samlet klage for alle dispensationerne. I september måned vedtog byrådet så en ny lokalplan for udstykningerne Langdalsparken og Kildebuen.  I de nye lokalplaner er der ikke længere krav om levende grønne tage.

Det giver anledning til bekymring for fremtidige lokalplaner i kommunen. Blot som eksempel Gødvad Enge som er en ny bæredygtig bydel i Silkeborg. Man kan kun gisne om hvad der kan ske hvis grundene bliver svære at sælge ….?

Derudover har jeg fundet frem til en lokalplan fra 1998 fra Ans som er et godt eksempel på i hvilken udstrækning der kan dispenseres fra det oprindelige indhold i en lokalplan når det viser sig vanskeligt at sælge grunde.

Lokalplanens formål var at skabe et boligområde med attraktive grunde med muligheder for at opføre traditionelle enfamiliehuse med nær tilknytning til grønt område. Ydervægge skulle opføres af tegl, tagene måtte være røde, gule eller brune.

Som området ser ud i dag er det et stort farvekort, inkl. et træhus og et stort hvidt hus med sortglaseret tegltag.  Derudover en institution. En stor del af det tilknyttede grønne område er fældet for at give plads til endnu et boligområde.

 

Beskyttelseslinjer

Pga. Silkeborg bys beliggenhed er der selvsagt mange byggesager indenfor beskyttelseslinierne. Der gives derfor en række dispensationer, som man kan være enig eller uenig i. Kommunens sagsbehandlere er meget opmærksomme på at høre os i disse sager hvilket vi anerkender til fulde. Vi mener, at vi rækker hånden langt frem, men ind imellem er der byggesager der overskrider det vi mener, er rimeligt. Vi har sendt en del høringssvar i disse sager, men ingen decideret klager til Natur- og Miljøklagenævnet.

Med mange parceller med sø ret bliver der også givet tilladelser til mange bådebroer. Kommunen har netop lavet et nyt regulativ desangående og der er ved samme lejlighed observeret en del ulovligt opførte bådebroer der nu er blevet lovliggjorte.

Vi har igennem flere år kæmpet for naturen på de sønære matrikler langs Silkeborg Langsø.  Dette år er ingen undtagelse. Også dette er op ad bakke. Vores budskab er det samme og vigtige, som det vi har fremført så mange gange før hvilket jeg har medtaget et konkret eksempel på.

 

Vedr. dispensation til terrænregulering af sø matrikel inden for søbeskyttelseslinien

DN Silkeborg har i en tidligere fremsendt skrivelse til hhv. Silkeborg Kommune og Naturstyrelsen Søhøjlandet opfordret til, at der ved fremtidige dispensationer/tilladelser til terrænreguleringer på de sønære matrikler langs Silkeborg Langsø, i langt højere grad tages hensyn til bevarelsen og beskyttelsen af den hjemmehørende flora- og fauna, end det pt. synes at være tilfældet.

Den eksisterende og naturligt forekommende flora- og fauna på de sønære arealer mellem Trækstien og Silkeborg Langsø er for nuværende meget trængt og nærmest ikke længere eksisterende som følge af forskelligartede indgreb og anlæg af græsplæner.

Foreningen har samtidig henstillet, at der ved fremtidige tilladelser/dispensationer til terrænreguleringer, kun dispenseres til en begrænset og afgrænset opfyldning på de respektive sø parceller m.h.p. at sikre rum og levesteder for den oprindeligt hjemmehørende flora og fauna på disse arealer.

Med mindre ovennævnte hensyn medtages som baggrund for fremtidige tilladelser, vil vi stå tilbage med et sammenhængende goldt græstæppe fra Ansvej i vest til rensningsanlægget i øst.

 

Grødeskæring

Nu er vi så tæt på Gudenåen som vi kan komme og vi fortsætter vores beretning om Grødeskæring. Det er virkelig et ømtåleligt emne som deler vandene. Og lige præcis hér har den ”nye politiske linje” markeret sig. Først besluttede PMKU at skære grøden en ekstra gang mellem Kongensbro og Tange sø. Herefter spurgte Silkeborgs borgmester, Sten Vindum,  den nye miljøminister om det kunne tillades at skære strækningen mellem Silkeborg og Kongensbro og det har miljøministeren givet tilladelse til. Vel at mærke at der ikke skæres yderligere i bredden! Embedsmændene i kommunen har hele tiden udtalt, at det var imod gældende regler at skære ekstra grøde på den pågældende strækning, men PMKU har, det på trods, besluttet at skære. Vi er enige med kommunens embedsmænd og er i dialog med vores sekretariat om sagen. Vi kan selvfølgelig ikke acceptere ulovlige indgreb mod naturen. Men det er samtidig vigtigt for os at understrege, at DN selvfølgelig ikke er interesseret i at folk skal have vandskadet deres huse pga. de forhøjede vandmasser. Derfor har vi også indvilget i at kommunen tillader hævning af haver. Derudover har vi foreslået at der bla. udlægges vådområder på strategiske velegnede steder, hvilket kræver velvilje og samarbejde med landbruget, at Trækstien hæves RIGELIGT så den kan modstå oversvømmelserne, så den stadig kan benyttes til friluftsliv. Derudover er det overordentligt vigtigt at finde andre muligheder for afledning af overfladevand end til Gudenåen. Med de nedbørsmængder der vil komme i tiden frem skal der nytænkes.  Efter pålidelig kilde findes der enorme sandaflejringer i åen lige før indløbet til Tange sø. Dem kunne man med fordel fjerne hvis det ellers er lovligt.

Fredningsforslag for dalene ved Resenbro

DN har rejst fredningsforslag for ovennævnte område. Til Årsmødet for 2 år siden præsenterede vi forslaget. Sagen er endnu ikke afsluttet. Fredningsnævnet ser positivt på forslaget men pga. visse justeringer er deadlines udskudt til max 2 år fra nu. Lang tid at vente på en afgørelse, ikke mindst for kommunen som ikke er positivt indstillet til forslaget. I vil kunne følge sagsgangen på hjemmesiden og facebook.

 

Tange sø

Vi har haft et par interne møde ang. Tange sø. Et af disse møder resulterede i en meningsudveksling med Formanden for Foreningen til Bevarelse af Tange sø. I Verner Gorridsen indkaldelse til Generalforsamlingen i Foreningen til Bevarelse af Tange Sø skriver VG fejlagtigt rundt til medlemmerne i hans forening, at alle DN foreninger omkring Tange Sø går ind for at tømme søen. Det er usandt og det ved VG udmærket godt! I enighed med DNs Præsident har Pernille efterfølgende sendt et brev til Foreningen til Bevarelse af Tange Sø, om de konkrete fakta fra vores møde i Rødkærsbro, samt understreget at der som hidtil ikke er enighed i DN om søens skæbne. VGs svar på dette var, at hans udsagn byggede på et avisindlæg!

 

Stier

Vi oplever at flere og flere stier i det åbne land ønskes nedlagt. Som udgangspunkt er vi enige om, at vi generelt skal sige NEJ til nedlæggelse af stier.

Jeg har medtaget et eksempel ang. en sti mellem Lemmingvej og Ebstrupvej. Bodil og Pernille besøgte lokaliteten og ejeren gik med rundt på stien. Det skal tilføjes, at ejeren er en stor naturelsker, som har en rig flora og fauna på hans matrikel. Problematikken er, at ejeren er ked af at genboen, som har vejret på stien, (stien har status af offentlig sti) går på jagt med andre jægere ned ad stien og genner vildtet ned mod mosen. Der står så nogle jægere på den anden side af mosen på jægerens mark og ”plaffer” vildtet ned. Vi talte om, om det var lovligt, at han drev jagt fra en offentlig sti. Det skal bemærkes, at ejeren KUN ønsker at stien ændrer status til nedlagt, for at forhindre genboen i at drive jagt fra hans side. Hvis ikke det var for jægerne, så han gerne stien benyttet af naturelskere og motionister. Efter gåturen bød ejeren på kaffe og kage og vi drøftede sagen igennem og vi gennemlæste hans ansøgning til kommunen. Pernille talte samme dag med kommunens sagsbehandler. Sagsbehandleren ville undersøge om det er lovligt at drive jagt fra stien. Ansøgeren har sidenhen fået afslag på at nedlægge den offentlige sti. Til gengæld håber vi, at han er kommet i en positiv dialog med naboen så de kan finde en løsning på jagtproblematikken.

 

Skiltekampagne

Vi har hele tiden fokus på de grimme ulovligt opstillede skilte ude i det åbne land. Hvis vi spotter et skilt tager vi et billede og sender det til tilsynsmyndigheden. Ind imellem får vi et anonymt praj som vi forfølger. Kommunen følger op på sagen ved at henvende sig til ejermanden. Kampagnen fortsætter med uformindsket styrke i årene frem!

 

Mountainbiking

Bo er involveret i arbejdsgruppen vedrørende mountain biking. Mange skov gæster irriteres over mountainbikere, fordi stier bliver kørt fuldstændig op. Mange foreninger er nu inde over problematikken med diverse løsningsforslag i Spormøder med Naturstyrelsen Søhøjlandet. Et større projekt hvis formål er at imødegå og forhindre konflikter mellem mountainbikene og andre. Der skal etableres 170 km mountainbikespor i Søhøjlandet i forskellige sværhedsgrader, de 50 km findes allerede. Silkeborg Vesterskov er i fokus lige nu - er også mere eller mindre kørt i smadder.

 

Resendalvejen.

En sag vi har arbejdet med i mange år.

Vi har gjort alt det bedste for at forhindre en udvidelse af Resendalvejen som løber gennem et fredet område. Det er frustrerende at alle vores anstrengelser har været forgæves idet vores klagesag blev underkendt. Det skal dog nævnes, at det ikke var en enig fredningsnævnsbeslutning.

Nordskovvejen

Det korte af det lange er, at vi er 100 % imod dette vejanlæg. Sagen har forløbet igennem flere år og er så omfangsrig og ressourcekrævende, at sekretariatet er blevet inddrages.  Bo er vores direkte kontakt/sparring med Masnedøgade.

PT er der intet nyt i sagen andet end at vi venter på en afgørelse på vores klage.

 

Synlighed

Og så lidt om vores synlighed

Afdelingen har sin egen mailboks silkeborg@dn.dk">silkeborg@dn.dk som bliver flittigt brugt af medlemmerne, sekretariatet, fredningsnævnet, kommunen og andre eksterne parter. Derudover har vi, som tidligere nævnt, et intranet Podio som er vores arbejdsplatform.

Vi har, med Anders som administrator, oprettet vores egen hjemmeside som nok er et besøg værd. Her kan medlemmerne følge med i vores frivillige arbejde og finde inspiration til besøg i naturen, dels gennem vores udbud af guidede ture og derudover gennem de skønne naturbeskrivelser som vores ad hoc medlem Maria Ryge har forfattet og bliver ved med at forfatte.

Derudover er vi begyndt at udsende nyhedsbreve til vores medlemmer. Det er Chresten der har påtaget sig denne betroede opgave. Vi mangler desværre en del e mail adresser på vores medlemmer, så vores medlemmer opfordres til at kontakte Chresten hvis de ønsker at modtage Nyhedsbreve.

I løbet af året er brugerfladen øget støt og roligt på vores facebook profil for Danmarks Naturfredningsforening i Silkeborg. Profilen skulle gerne være til gensidig inspiration til oplevelser og debatter om naturen i Silkeborg kommune. Maria er administrator af siden Brugerne er meget velkomne til at bidrage med indlæg, billeder etc. så vi kan få skabt stor interesse for DN og gerne nye medlemmer til foreningen.

Maria skal have stor tak for de mange frivillige timer hun har lagt i arbejdet med turbeskrivelserne til hjemmesiden samt ideen til og oprettelsen af facebook siden.!

 

Afslutning

I har nu haft lejlighed til at få et indblik i og udpluk af de forskelligartede emner og

opgaver vi arbejder med i DN.

Det der altid skal kendetegne Silkeborg kommune er den enestående naturskønne egn. De vidtstrakte skove og søer som giver rige muligheder for naturoplevelser

Borgerne vil gerne bo med skov eller sø som nabo, derfor er der en væsentlig grund til, at der er lavet beskyttelseslinjer til søer, åer og skove og at der ikke dispenseres fra disse.

Politikerne har et kæmpe ansvar for, at understøtte dette arbejde og for at sikre naturværdierne for de fremtidige generationer. Jeg vil opfordre politikerne til at lytte til DN. Brug os som sparringspartnere. Tag os med på råd når det gælder vores fælles natur. Kæmp med os til naturens fordel! (Måske er det for meget at håbe på, idet kommunen ønsker at DNs indsigelsesret skal beskæres.)

 

Inden vi går over til selve valghandlingen vil jeg benytte lejligheden til, at rette en særlig tak til:

 

Embedsmændene og sagsbehandlerne i kommunen som yder et prisværdigt stykke arbejde i sagsbehandlingen. Og vi møder stor imødekommenhed når vi retter henvendelse ang. sager. Mange tak for det.

 

Peder Størup for din utrættelige kamp i Resendalvej sagen. Den havde fortjent et bedre udfald.

 

Fredningsleder Birgitte Bang Ingrisch og Peder Størup for jeres enorme arbejdsindsats i fredningssagen Dalene ved Resenbro.

 

Sekretariatet i Masnedøgade. Vi havde aldrig klaret alle de store tunge sager uden jeres faglige og kompetente hjælp.

 

Sidst men ikke mindst TUSIND TAK til bestyrelsen for den store arbejdsindsats i har ydet i årets løb. Tak for godt og givende samarbejde.

 

Grønbæk d. 18. november 2015.

Pernille Ingemannn

Formand for DN Silkeborg


18. november 2014

I forbindelse med årsmødet fortalte miljøtekniker Peter Lange fra Silkeborg Kommune om arbejdet med udpegning af paragraf 3 områder - særligt beskyttet natur.


Formandens beretning:

Velkommen til Årsmødet i DN Silkeborg.

Jeg vil starte mødet med en præsentation af bestyrelsen:

Pernille Ingemann: Formand i afdelingsbestyrelsen. Før sammenlægningen var jeg sekretær og sidenhen formand i en årrække i Kjellerup lokalkomité. Jeg er bosiddende i umiddelbar nærhed af Grønbæk.

Finn Trangbæk: Næstformand i afdelingsbestyrelsen og har også været formand i dels Kjellerup Lokalkomité og i samarbejdsudvalget for de tre gamle lokalkomiteer. Finn bor i Kjellerup.

Bodil Evald: Fungerende sekretær i afdelingsbestyrelsen. Bor på en landejendom i Gråskov udenfor Thorning. Bodil har været medlem af Kjellerup lokalkomité i mange år.

Anders Rasmussen: Ansvarlig for vores hjemmeside og den i bestyrelsen der har den største kompetence inden for IT! Anders bor i Virklund.

Niels Ole Nielsen: Niels Ole bor i Salten og har været ude på adskillige frednings besigtigelser.

Bo Ryge Sørensen: Bo bor i Silkeborg og har været formand i den gamle Silkeborg/Them lokalkomité i en årrække. Bo er sagsbehandler i bestyrelsen.

Chresten Dyhre: Chresten arbejder mest med sagsbehandling og som noget nyt med nyhedsbreve. Chresten bor i Sejs.

Ingolf Gribsholt. Ingolf har også stor interesse i sagsbehandling og deltager i frednings besigtigelser. Ingolf bor i Sejs.

Carsten Velling: Suppleant. Har været medlem af Kjellerup lokalkomité i mange år. Carsten bor i Grønbæk.

Indledning

Siden sammenlægningen af tre gamle lokalkomiteer i henholdsvis Gjern, Silkeborg/Them og Kjellerup, til én stor afdelingsbestyrelse for Silkeborg kommune, kan vi tydeligt mærke, at bestyrelsesarbejdet er blevet anderledes og væsentligt mere omfangsrigt. Før var vi 25 aktive i komiteerne. Nu er vi blot 9 aktive. Til sammenligning er der 1450 DN medlemmer i kommunen. Vi skal stadig rundt i alle kroge af Silkeborg kommunes 865 kvadratkilometer store areal. Derudover har vi en del sager, nogle endda meget tidskrævende, som følge af den nye motorvej i Silkeborg. Samt en Tange sø sag, som efterhånden har været en del af livet som aktiv DNer siden 2007!

Mødeaktivitet

Udover de månedlige bestyrelsesmøder har vi mulighed for, at deltage i 2-3 samrådsmøder om året, møder som afholdes for alle samrådets bestyrelsesmedlemmer. Derudover 2 årlige repræsentantskabsmøder hvor vi i øvrigt er repræsenterede med 2 stemmeberettigede mandater. Til repræsentantskabsmødet i foråret i Korsør deltog Bodil, Chresten og Pernille. I kommende weekend tager Ingolf og Pernille til Repræsentantskabsmøde i Holstebro. Derudover udbyder DN et væld af kurser som alle medlemmer kan deltage i, kvit og frit. 

Vi deltager endvidere til møder i Det Grønne Råd, sammen med bla. andre grønne organisationer i kommunen

Som udgangspunkt har vi besluttet, at afholde vores bestyrelsesmøder i Medborgerhuset i Silkeborg i vinterhalvåret. I sommerhalvåret ønsker vi, at afholde møderne privat hos bestyrelsesmedlemmerne med en natur-tur inkluderet. På denne måde kan vi lære naturen at kende i vores egen storkommune.

 Siden sidste Årsmøde har vi afholdt bestyrelsesmøder som følgende:

26. november i Medborgerhuset

14. januar i Medborgerhuset

25. februar i Medborgerhuset

25. marts hos Bo inkl. besigtigelse af Trækstien.

22. april hos Chresten inkl. besigtigelsestur på forskellige lokaliteter i Laven.

20. maj hos Bodil inkl. besigtigelse af Haller ås slyngninger.

24. juni hos Pernille. Besigtigelse af de offentligt tilgængelige stier ved

Vinderslevholm og et kig ind i lokalerne til Den store bagedyst

27. august i Medborgerhuset.

16. september i Medborgerhuset.

21. oktober i Medborgerhuset

Ture

Vi tilbyder medlemmerne (og også gerne øvrige interesserede) forskellige muligheder for at deltage i vores ture og lignende aktiviteter. I løbet af året har vi formået at arrangere følgende:

26. januar. Vinterfugle ved sø og Å. Bo

1. februar. Fuglekassebyggedag på Kjellerup skole. Carsten og Finn. God og

velbesøgt dag. Fin presseomtale

9. marts Danmarks Naturskove. Bo. 42 deltagere og 2 sortspætter. Fin tur.

24. maj Det halve franskbrød i Thorsø bakker. Toni. En tur på 9 km. 11 deltagere

hvoraf 7 gennemførte.

1. juni Nattergaletur til Sminge sø og Gudenåen. Bo (måtte vist aflyse?)

12. juni. Digesvaletur til Hvinningdal grusgrav. Chresten. Velbesøgt af ca. 50. God

og meget underholdende tur med Jan Kjærgård.

12. august. Linå Vesterskov og Danmarks i omkreds største nåletræ. Vist nok en

Douglasgran? Ingolf. 16 deltog i en dejlig tur.

14. september Naturens dag/svampetur. Pernille. Vellykket tur med 50 deltagere.

12. december. Endnu ikke afholdt tur til Grønbæk. Året afsluttes altid med en

julefrokost for bestyrelsen med ægtefæller eller kærester.

Sager

Vores arbejde tager udgangspunkt i de mange sager vi får tilsendt via Podio (vores arbejdsplatform), til afdelingens mailboks eller telefonisk fra borgere i kommunen, såvel medlemmer som andre!

Vi har nedsat en arbejdsgruppe bestående af Ingolf, Chresten, Bo og Pernille som holder ekstra øje med sagerne. Vi har lavet en turnusordning så vi på skift har 2 ugers vagt. I løbet af året har vi modtaget ca. 700 sager af forskellig art. De fleste er velbehandlet af kommunens dygtige medarbejdere, men indimellem dukker der sager op som kræver særlig opmærksomhed. Vi kan tydeligt mærke, at der er kommet en ny politisk linje i kommunen. Vi ser eksempler på, at sager som før blev afvist af kommunen, nu bliver prøvet af på ny. Vi ser dispensationer fra skovbyggelinien så det nærmer sig byggeri indenfor under 50 meter fra skovbrynet. I skovloven står der ellers at der ikke må bygges tættere end 300 m. fra skoven. Vi ser forslag til et byggeprojekt med 4 højhuse i et område som ellers ikke er udlagt til højhusbyggeri. Vi ser forslag til dispensationer fra et meget vigtigt lokalplan krav om grønne tage, som vil betyde, at et unikt naturskønt område vil komme til at fremstå som et klassisk parcelhuskvarter hvis det politiske flertal får deres vilje.

I løbet af året har vi bla. arbejdet med

 At få udarbejdet afdelingens første Nyhedsbrev.

 Mange dispensationer til byggeri indenfor skovbyggelinien

 Mange Fredningsbesigtigelser

 Udvidelser af sommerhuse til moderne helårslignende huse.

 Besigtigelse af Silkeborg rovfugleshow i forbindelse med ny lokalplan for

området.

 Mange henvendelser fra bekymrede borgere ang. hjælp i forbindelse med en

evt. placering af biogasanlæg i Thorning

 Mange henvendelser, ligefrem nogle med gråd i stemmen, ang. verserende

byggeplaner i de fredede områder hvor Terrassen camping ligger i Laven.

 Flere henvendelser fra borgere om stier og markveje der bliver nedlagt, så det

bliver sværere at færdes i naturen.

 Ombygninger og tilbygninger indenfor søbeskyttelseslinien. Nuvel, vi har

mange søer og mange parceller med sø ret, men, som én udtalte forleden dag

”så behøves områderne vel ikke at ligne fluepapir”.

5 sager har vi indtil videre brugt rigtig mange ressourcer på. Fredningsforslaget

vedrørende dalene ved Resenbro, udvidelse af Resendalvejen, Grønne tage i

Langdalsparken i Sejs, Søvarmeanlægget i Ans og Tange sø. Dem vender jeg tilbage

til!

Pengegaver.

I marts måned blev vi ringet op af Kurt Brunk Hansen. Han repræsenterede Grønt Forum, som har været en aktiv forening i Silkeborg. Nu var foreningen opløst og de ville gerne donere deres kapital til DN Silkeborg.

Vi vil herigennem endnu engang takke for den uventede men meget fine gave. Vi har endnu ikke besluttet hvad pengene skal bruges til, men mon ikke vi kan finde på et godt projekt til gavn for naturen et eller andet sted i Silkeborg kommune!

I forsommeren blev vi kontaktet af 5 unge mennesker fra handelsskolen i Silkeborg. De var i gang med at lave et afsluttende projekt hvor en del af opgaven gik ud på at sælge 4 hvide T shirts og dernæst donere de tjente penge til en organisation. Endnu engang blev vi begavet. Tak til Daniel, Jonas, Nicklas, Mathias og Sara fordi I værdsætter vores frivillige arbejde i Naturfredningsforeningen!

Frivillige ad hoc personer.

Bestyrelsesarbejdet er udelukkende henlagt til fritiden og selv om man til tider har følelsen af at have brugt alt krudtet på en DN sag, så har vi alle heldigvis også andet ligeså vigtigt, at udrette og bruge vores tid i livet på. Derfor er vi ekstra glade for den hjælp vi får af medlemmer som ikke nødvendigvis sidder i bestyrelsen.

Maria Ryge Sveigaard har igen i år administreret vores Facebookside og lavet nye inspirerende naturbeskrivelser fra egne af kommunen. Facebooksiden er et besøg værd og I kan alle være med til at udbrede kendskabet til den ved, at like opslag og dele med Jeres venner.

Vi vil også opfordre vores medlemmer til at kigge forbi på vores hjemmeside og finde inspiration til mange skønne vandreture. Derudover er der rig lejlighed til at følge med i bestyrelsens arbejde, ture etc. Vi påskønner dit arbejde Maria og håber, at du vil fortsætte med dit ad hoc hverv.

Erik Løkkegaard er gået på pension efter mange år som aktiv i bestyrelsen. Men Erik er stadig meget interesseret i foreningens ve og vel. Han kan ikke slippe Tange Sø-sagen og er derfor stadig med Formandinden til det årlige Sørådsmøde ved Tangeværket. Her mødes vi med de andre interessenter omkring søen og udveksler nyt fra årets gang ligesom vi får en fyldestgørende rapportering fra Tangeværkets direktør. Erik er også flink til at ringe til undertegnede når bølgerne går højt og han synes pressen eller andre har været for hårde ved DN.

Peder Størups faglighed er kommet bestyrelsen til gode i adskillige sager. Peder har ex. haft et tæt samarbejde med Bo i forbindelse med Resendalvejen. Derudover har han ydet et kæmpe stykke arbejde i forbindelse med fredningsforslaget for dalene ved Resenbro. Han er også personligt valgt medlem til Repræsentantskabet og deltager som sådan i alle Repræsentantskabsmøder. Tak for din ihærdighed Peder!

Og nu til de 5 udvalgte sager til lejligheden:

1. Fredningsforslag vedrørende dalene ved Resenbro

De af Jer der deltog i Årsmødet sidste år er allerede bekendt med, at DN har rejst et fredningsforslag vedrørende dalene ved Resenbro. Hér blev forslaget nemlig præsenteret af fredningsmedarbejder Birgitte Bang Ingrisch.

I årets løb er der sket følgende:

1. oktober blev der indkaldt til offentligt møde om forslaget. Birgitte gennemgik forslaget og derefter var der kommentarer fra salen. Mødet foregik i medborgerhuset med ca. 50 deltagere og samme dag blev der også tid til at besigtige nogle af arealerne. Endnu en besigtigelse af de resterende arealer fandt sted d. 29. oktober.

Silkeborg kommune har nu gjort indsigelse til Fredningsnævnet mod det 578 hektar store område som DN ønsker fredet. Ifølge Formanden for Plan Klima og Miljø, Jarl Gorridsen, vil kommunen citat” kunne finde andre områder som de synes skal fredes før dette” Ifølge JG vil en fredning betyde, at Hårupvej ikke kan blive forlagt som ønsket, vejen til Dybdalen kan ikke blive moderniseret, institutionen Solbo kan ikke udvides, en omlægning af tilkørslen til Jyllandsringen vil heller ikke kunne lægges som kommunen ønsker det og Silkeborg golfklub kan ikke udvides. Præcis- og det er jo også netop for at undgå at den eksisterende natur ødelægges for eftertiden, at vi har valgt at fremsætte dette fredningsforslag. Forslaget er i høring frem til 1. december og kan i øvrigt læses på vores hjemmeside.

2. Resendalvejen

En sag, der gennem flere år har optaget foreningen, er kommunens planer om udvidelse af Resendalvejen. I den nuværende bestyrelse har vi i fællesskab besigtiget vejforløbet gennem den smukke fredede ådal. Derudover har vi deltaget i nogle

fredningsbesigtigelser sammen med Natur og Miljøankenævnet. Flertallet i bestyrelsen har besluttet, at vi skulle klage over kommunens beslutning vedrørende vejforløbet.

Vi har klaget over, at man vil lave en udvidelse af Resendalvejen som løber igennem et fredet område. Kommunen vil omlægge vejen med dæmninger og en ny bro over Gudenåen, hvor der skal være en lang rampe stigende til knap 2 meters højde op til broen, der også skal være højere en den nuværende, idet Trækstien skal gå under broen. Det bliver en voldsom visuel og praktisk ændring af vejen, som vil påvirke fredningen rigtig meget. 

Vi har hele tiden gået ind for en dobbeltrettet cykelsti og en mindre forbedring af vejen evt. med en kantsikring I det nuværende tracé.

Vi mener i øvrigt, at udvidelsen savner enhver trafikal begrundelse, efter at Anders Fogh fik flyttet motorvejen ind til Silkeborg. Når motorvejen er færdig, forventer vi, at der hovedsageligt kun vil komme lokal trafik på vejen.

Vi har fået stor hjælp af Peder Størup og sekretariatet til at udfærdige klagesager, vidensdele etc. Tak for det! Desværre har Natur og Miljøklagenævnet afvist vores klage med et meget spinkelt flertal. PT undersøger vi, om vi har flere strenge at spille på eller om vi må betragte sagen, som et stort tab for beskyttelsen af vores fredninger i Danmark. For denne sag kan selvsagt danne præcedens i lignende sager.

Klagesagen er meget omfangsrig og umulig at nå at læse op her i aften, men I kan finde sagsakterne på vores hjemmeside. Eventuelle spørgsmål kan stilles til Bo, som har været bestyrelsens arbejdsomme ildsjæl på sagen.

3. Grønne tage

Sagen, om de grønne tage i lokalplan 36-002 vedrørende Langdalsparken, har optaget os en del. Området, som lokalplanen er en del af, blev i sin tid klassificeret af Århus amt, som et område af særlig landskabelig værdi hvor der ikke skulle tillades byggeri. Silkeborg kommune syntes, at området var velegnet til udstykning af byggegrunde, så da amterne blev nedlagt fik kommunen gennemført deres visioner for området. Der skulle dog med rette tages betragtelige hensyn til naturen.

Et væsentligt element i den aktuelle lokalplan blev, at husene skulle bygges med ”grønne tage”. Ikke med det formål at opsamle regnvand som grønne tage ellers er mest kendt for, men derimod for at sikre, at byggeriet kunne indpasses i det omkringliggende landskab uden at skimme og dominere. Da lokalplanen var i høringsfasen gjorde vi kommunen opmærksom på, at netop kravet til grønne tage var vigtigt i forhold til vores tilsagn og godkendelse af lokalplanen. Grønne tage slører en bebyggelse i langt højere grad end sorte og grålige tage.

Med tiden har det vist sig svært at få solgt alle byggegrunde hvilket giver bygherren anledning til at søge dispensation fra kravet om de grønne tage. Det samme gør flere af dem der allerede har købt grunde selv, om de også har været bekendt med lokalplanens indhold.

Den 26. maj 2014 beslutter Silkeborg Byråd, at kommunen er indstillet på at meddele dispensation i hvert enkelt tilfælde såfremt den vedtagne dispensationsramme overholdes. Som nævnt i dagsordenen er beslutningen ikke en dispensation i sig selv, men en tilkendegivelse af, hvilken afgørelse kommunen er indstillet på i hver enkelt sag. Planloven giver ikke mulighed for generel dispensation, som gælder for alle fremadrettet. Kommunen kan alene behandle sagerne enkeltstående fra byggeri til byggeri på baggrund af en konkret ansøgning. Silkeborg Kommune indkaldte derfor efter konkrete ansøgninger og modtog fire.”

Silkeborg Kommune afholdte nabohøring ang. de fire konkrete ansøgninger om fritagelse fra kravet om grønne tage i lokalplan 36-002 Langdalsparken, Sejs/Svejbæk. Nabohøringen udløb den 2. juli 2014.

Silkeborg Kommune modtog en række bemærkninger fra naboer mm.. Nogle har været positive over for en dispensation fra grønne tage og nogle ønsker kravet fastholdt. Silkeborg Kommune har vurderet, at de modtagne bemærkninger overordnet set har et væsentligt og planmæssigt indhold, hvorfor de fire konkrete sager skal behandles politisk inden der kan meddeles en konkret afgørelse i de fire sager.

I den offentlige høringsfase beslutter vi, at klage til Natur og Miljøklagenævnet over kommunens beslutning om dispensation til kravet. Klagen er i sin ordlyd således:

”Grønbæk d. 17. september 2014

Hermed fremsendes Danmarks Naturfredningsforenings klage over Silkeborg Kommunes dispensation til fravigelse fra kravet om levende grønne tage for ejendommene Langdalsparken 8, 10, 15 og 30 beliggende i naturområdet indenfor lokalplan36-002 i Sejs/Svejbæk.

DN Silkeborg finder det helt uacceptabelt, at der gives dispensation fra lokalplanens essentielle krav om levende grønne tage. Hele området er i strukturplanen klassificeret som naturområde med særlig landskabelig interesse. Derfor blev de levende grønne tage indført i lokalplanen som et væsentligt element. Efter lokalplanhøringen fastholdte politikere i Silkeborg byråd kravet, om de grønne tage i det unikke landskab: “Kravet om grønne tage fastholdes, da de er et væsentligt tiltag i forhold til landskabet”.

Sagen er nu til behandling i Natur og Miljøklagenævnet og vi håber selvfølgelig på, at de lokaldemokratiske principper sejrer. Ellers er høringsfaser sendt til tælling.

4. Sø-varmeanlæg i Ans

Ans Kraftvarmeværk ønsker, at udnytte vandet fra søen som alternativ energikilde til forbrugerne. Vi inviteres til et oplysningsmøde hvor selve projektet belyses.

Mødereferatet er hér i sin fulde længde:

Mødereferat/notat

Projekt: Søvandsvarmepumpe til Ans Kraftvarmeværk

Dato: 1. november 2013 kl. 10

Sted: Silkeborg Kommune, Søvej 3

Deltagere: Bodil Deen Petersen, Silkeborg Kommune

Poul Hald Møller, Silkeborg Kommune

Pernille Ingemann, Dansk Naturfredningsforening, Silkeborg Afdeling

Chresten Dyhre, Dansk Naturfredningsforening, Silkeborg Afdeling

Steffen Toft, Bjerringbro og Omegns Sportsfiskerforening

Carl Lau Jensen, Ans Kraftvarmeværk

Agner Mikkelsen, Ans Kraftvarmeværk

Peter Kramer, Ans Kraftvarmeværk

Bjarke Lava Paaske, Teknologisk Institut

Lars Bøgeskov Hyttel, Plan Energi (ref.)

Mødet blev afholdt med det primære forhold at orientere og diskutere de forskellige elementer i projektet med Danmarks Naturfredningsforening og Bjerringbro og Omegns Sportsfiskerforening.

Bjarke Lava Paaske gennemgik projektets baggrund og indhold, herunder de beregnede konsekvenser af varmepumpeprojektet.

Præsentationen viste, at konsekvenserne ved etablering af ind og udløb med filtre ”under broen” ved Ans kun vil være marginale, forstået sådan, at det aktuelle gennemsnitlige årsflow er på et niveau der langt overstiger behovet for vand til varmepumpeanlægget.

Temperaturpåvirkningen ved afkøling af søvandet fra indløb i varmepumpeanlægget til udløb igen i Ans sø er måleligt i en radius på ca. 2 meter fra udløbet, men på grund af det relativt høje vandflow vil der kun være en målelig påvirkning på under 0,5 grader celsius.

Den efterfølgende drøftelse af projektet viste, at mødets deltagere var enige om, at der på grundlag af de kendte og forventede driftsmæssige forhold ikke ville kunne blive en negativ signifikant påvirkning af søen, både i relation til flora og fauna samt de fysiske forhold i søen.

Steffen Toft foreslog at ind og udløb hæves over bunden, sådan at der bliver en fri passage mellem ind og udløbsfilterne og selve fundamentet på bunden af søen, for dermed at reducere risikoen for sedimentering ved og omkring ind og udløb.

Ind og udløb vil ikke kunne forventes at påvirke faunapassagen og fiskeyngel mv. idet fiskeyngel primært vil være at finde i de mere lavbundede, vegetations-sivfyldte områder dvs. i periferien af søen.

Poul Hald Møller nævnte, at der i sammenhæng med implementering og opstart af den fysiske del af projektet vil blive stillet vilkår om monitering af både temperaturmålinger og sediment-målinger for herved at kunne registrere, hvordan de faktiske forhold bliver. (Monitering betyder systematisk overvågning af miljøtilstanden)

Bodil Deen Petersen foreslog at hele rørføringen fra søbred til ind og udløb bliver under søbund, for herved at sikre der ikke er øget risiko for sedimentering ved rørene.

Poul Hald Møller oplyste, at kommunen på grundlag af de indkomne data har det endelige grundlag for færdiggørelse af VVM-screeningen der viser, at der ikke er basis eller behov for en decideret VVM-redegørelse.

Når VVM-screeningen er afsluttet og offentliggjort, er der en periode på 4 uger hvor der er mulighed for at påklage kommunens afgørelse.

Først efter klageperiodens udløb vil projektet kunne fortsætte til en decideret detailprojektering og etableringsfase.

Det forventes, at VVM-screeningen, på grundlag af dagens møde, vil kunne færdiggøres indenfor kort tid.

Poul Hald Møller og Bodil Deen Petersen vil kunne estimere tidspunkt for VVMscreeningens færdiggørelse når de har de reviderede modelberegninger i relation til primært vinterhalvårs-vandføring fra Teknologisk Institut

DN Silkeborg godkender projektet, synes faktisk at det er glimrende! DNs sekretariat er af en anden opfattelse hvilket resulterer i, at DN klager og forlanger en VVM undersøgelse.

Dette giver anledning til endnu et oprør i Ans. Borgerne er fortørnede over at DN i første omgang forsinker, muligvis forhindrer, deres projekt om alternativ energi! Den lokale folketingspolitiker lader da heller ikke denne lejlighed gå forbi til, endnu engang, at kritisere DNs klageret. Formandinden forsøger at gyde olie på vandene, men……!

5. Tange sø

Jeg har ellers overvejet, om jeg ikke bare skulle undlade at medtage emnet for det er jo nærmest bare en gentagelse. Og et ømtåleligt emne, men da vi stort set ikke haft et møde i år hvor Tange sø ikke er blevet nævnt pipper jeg igen løs.

Et af årets møder i Det Grønne Råd har bla. været et besøg ved Tange sø og værket.

Her havde kommunen inviteret Foreningen til nedlæggelse af Tange sø, Lars Vedsø, og Foreningen til Tange søs bevarelse, Verner Gorridsen. Begge fremlagde deres ønsker for fremtidens natur ved Ans. Et møde med generalisten og natur ”fundamentalisten”. Og det er præcis sådan problematikken og uenighederne opstår i DN. Her mødes nemlig også natur ”fundamentalister” og generalister om den samme sag.

Nogle i DN ønsker søen nedlagt og åen tilbage i sit oprindelige løb, nogle ønsker søen bevaret samtidig med, at der graves et stort omløb fra Ans til Tangeværket som ex. laksesmolten kan have glæde af. Andre igen ønsker som vi hidtil har gjort, nemlig at fastholde ønsket om, at bevare søen og, om nødvendigt?, at lave et så kort stryg som muligt ved Tangeværket. Vi vil ikke være med til at ødelægge den natur, som gennem de sidste ca. 100 år er skabt i og omkring Tange sø. Vi vil ikke være med til at hindre lokalbefolkningen i, fortsat at leve det liv de har valgt at leve i Ans inkl. vandspejl for øje og sjæl.

Vi har brugt mange år på at diskutere Tange sø i foreningen. 7 år med Tange sø på dagsordenen utallige gange. Mange og lange møder med skiftende Præsidenter, faglige medarbejdere fra sekretariatet, samråd, politikere. Vi bliver til stadighed konfronteret med DNs noget bombastiske udmelding i 2007. Internt har sagen været genstand for uenighed og flere modstandere af DN har da også brugt enhver given anledning til at nedgøre foreningen. Som lokalformand og bosiddende midt i søslaget skal man godt nok finde sig i mange negative kommentarer om DN. Og det er selvsagt ikke i denne del af kommunen den store medlemsskare befinder sig. Deforsvandt i 2007!

Vi ser frem til at der kommer en politisk afklaring på problematikken.

Afslutning

I har nu haft lejlighed til at få et indblik i og udpluk af de forskelligartede emner og opgaver vi arbejder med i DN.

Da jeg i sin tid i starten af firserne flyttede til Silkeborg fik jeg en lille velkomsthilsen fra kommunen. Daværende Borgmester Ernst Thomsen skrev bla. cita: t” Det der imidlertid altid vil kendetegne Silkeborg kommune er den enestående naturskønne egn som man kan stifte bekendtskab med f. eks ved en sejltur med den gamle hjuldamper Hjejlen. De vidtstrakte skove og søer giver rige muligheder for sports- og andre fritidsaktiviteter. Jeg håber de vil synes godt om at bo i kommunen”.

Siden da har bla. kommunalreformen givet kommunen vokseværk og motorvejen ved Silkeborg er færdigbygget inden længe. Borgerne vil gerne bo med skov eller sø som nabo, derfor er der en væsentlig grund til, at der er lavet beskyttelseslinjer til søer, åer og skove og at der ikke dispenseres fra disse.

Politikerne har et kæmpe ansvar for at sikre de naturværdier som endnu ikke er blevet påvirket af vækstbegrebet! Vi hjælper dem gerne på rette vej.

Vi påskønner, at kommunen har udpeget stilleområder og har sammen med DNs lys og lyd netværk indstillet kommunen til Nordisk Råds Natur og Miljøpris 2014.

Silkeborg Kommune har på et enkelt miljøområde ydet en særlig indsats, idet kommunen med sin seneste kommuneplan har udlagt ikke mindre end 17 % af sit samlede areal til stilleområde. På sin hjemmeside skriver kommunen: ”Målet med stilleområderne er, at naturens lyde dominerer, og at man ikke generes af kunstigt lys. Områderne må derfor ikke forstyrres af støjende og lysforurenende aktiviteter”.

Begrundelse for nominering af Silkeborg Kommune til Nordisk Råds Natur- og Miljøpris 2014:

Nordisk Råds Natur- og Miljøpris 2014 har som tema: ”Nordens mest miljøvenlige kommune/by/lokalsamfund". Prisen går i 2014 til en nordisk kommune/by/lokalsamfund som enten har gjort en særlig samlet indsats for miljøet eller en særlig indsats på et enkelt miljøområde. Silkeborg Kommune har på et enkelt miljøområde ydet en særlig indsats, idet kommunen med sin seneste kommuneplan har udlagt ikke mindre end 17 % af sit samlede areal til stilleområde. På sin hjemmeside skriver kommunen: ”Målet med stilleområderne er, at naturens lyde dominerer, og at man ikke generes af kunstigt lys. Områderne må derfor ikke forstyrres af støjende og lysforurenende aktiviteter”.

Danmarks Naturfredningsforening (DN)'s Lys- og lydnetværk holdt i marts måned et seminar under temaet ”Stilleområder og deres udfordringer”. De deltagende hørte her nærmere om Silkeborg Kommunes initiativ. Det har glædet os meget, at der nu i de smukke naturområder omkring Silkeborg er lagt en sikret ramme om den udvikling, der fremover kan ske på de store naturarealer. Enhver bør have mulighed for fortsat at opleve en stjernehimmel, et frø kvæk og en nattergal. Uden mørke omkring os ser vi ikke stjernerne, uden stilhed omkring os hører vi ikke fuglene – ja, de hører ikke en gang sig selv, men må lægge deres stemmer om for at finde en partner. Det er væsentligt for menneskers forbindelse til verden, at vi kan opleve den tæt på sin egen, uforstyrrede ro. Hvis vi til stadighed vandrer i et larmende lyshav, afskærer vi os fra den forbundenhed med naturen, der vækker vores omsorg for den. Der bør være prestige i at kunne byde på stilhed og nattemørke. Det efterspørges af boligsøgende og det bør være en stærk værdi for kommunale planlæggere at sigte mod.

Silkeborg Kommune har netop fulgt dette sigte, og fortjener herfor både ros ogopmærksomhed. I samråd med DN's lokalafdeling i Silkeborg ønsker derfor en gruppe medlemmer af Lys og lydnetværket samt yderligere deltagere på netværkets seminar at indstille kommunen til Nordisk Råds pris. Vi mener, at det bør fejres med maner, når så store områder sikres for fremtidens naturoplevelser og naturens eget liv. At hædre dette med en anerkendt pris ser vi som en udmærket måde at gøre dette naturvenlige skridt kendt udenfor kommunegrænserne. Derved kan det blive en opfordring til andre, der har egnede arealer med de fornødne kvaliteter, om at tage tilsvarende skridt.

Fra Lys- og lydnetværket: 

Mette Brammer (Næstved), Poul Carlsbæk (Odense),

Per Thorbjørn Delphin (Vejle), Anne Birgitte Levisen

(Vejle), Michael Møllgaard (Horsens), Bjørn Petersen

(Roskilde), Jens Solvang (Nyborg)

Desuden: Alice Brohus (Thisted),

Birgitte Garde (Fredensborg)

For DN Silkeborg:

Pernille Ingemann, formand

 

Inden vi går over til selve valghandlingen vil jeg benytte lejligheden til, at rette en særlig opfordring til vores medlemmer. Vi mangler mange e-mailadresser til brug i forbindelse med udsending af Nyhedsbreve.

Derudover kunne vi godt bruge mange flere frivillige til at give en hånd med. Evt. som ad hoc medlemmer der kan bidrage med et natur-projekt, turledere, tovholdere i forbindelse med DNs kampagnedage, folk med lokalforankring og lokalkendskab.

Sidst, men ikke mindst, TAK til bestyrelsen for mange timer i fællesskab om bestyrelsesarbejdet.

 

Grønbæk d. 18. november 2014.

Pernille Ingemannn

Formand for DN Silkeborg


2013


Velkommen til Årsmødet i DN Silkeborg.

Jeg vil starte mødet med en præsentation af bestyrelsen:

Pernille Ingemann: P.t. formand for afdelingsbestyrelsen. Inden da var jeg sekretær og sidenhen formand i en årrække i Kjellerup lokalkomité. Jeg er bosiddende i umiddelbar nærhed af Grønbæk.

Finn Trangbæk: Næstformand i afdelingsbestyrelsen og har også været formand i dels Kjellerup Lokalkomité og i samarbejdsudvalget for de tre gamle lokalkomiteer. Finn bor i Kjellerup.

Bodil Evald: Fungerende sekretær i afdelingsbestyrelsen. Bor på en landejendom i Gråmose udenfor Thorning. Bodil har været medlem af Kjellerup lokalkomité i mange år.

Anders Rasmussen: Ansvarlig for vores hjemmeside og den i bestyrelsen der har den største kompetence inden for IT! Anders bor i Virklund.

Niels Ole Nielsen: Niels Ole bor i Salten. Han deltager i alle fredningsbesigtigelserne sammen med fredningsnævnet.

Carsten Velling: Har været medlem af Kjellerup lokalkomité i mange år og har også fungeret som formand et par år. Carsten bor i Grønbæk.

Bo Ryge Sørensen: En erfaren rotte i DN regi. Bo bor i Silkeborg og har været formand i den gamle Silkeborg/Them lokalkomité i over 20 år. Bo er sagsbehandler i bestyrelsen.

Erik Løkkegaard: Endnu en erfaren rotte i DN regi. Erik bor i Ans og har været formand i Kjellerup lokalkomité i adskillige år.

Chresten Dyhre: Chresten blev valgt ind i bestyrelsen sidste år og arbejder mest med sagsbehandling. Chresten bor i Sejs.

Ingolf Gripsholt: Ingolf blev også valgt ind i bestyrelsen sidste år og har også stor interesse i sagsbehandling. Ingolf bor i Sejs.

Indledning

Siden sammenlægningen af tre gamle lokalkomiteer i henholdsvis Gjern, Silkeborg/Them og Kjellerup, til én stor afdelingsbestyrelse for Silkeborg kommune, kan vi tydeligt mærke, at bestyrelsesarbejdet er blevet anderledes og væsentligt mere omfangsrigt. Før var vi 25 aktive i komiteerne. Nu er vi blot 10! At antallet af aktive er faldet drastisk i kølvandet af sammenlægningerne er desværre en kedelig tendens i DNs afdelinger i hele landet!

Vi skal stadig rundt i alle kroge af Silkeborg kommunes 865 kvadratkilometer store areal.  Derudover har vi en del sager, nogle endda meget tidskrævende af slagsen, som følge af den nye motorvej i Silkeborg. 

Det er til gengæld glædeligt, at vi formår at fastholde antallet af DN medlemmer i Silkeborg kommune. Igennem de sidste 5 år har tallet ligget stabilt på ca. 1600 medlemmer.

Mødeaktivitet

Udover de månedlige bestyrelsesmøder har vi mulighed for, at deltage i 2-3 samrådsmøder om året, møder som afholdes for alle samrådets bestyrelsesmedlemmer.  Derudover 2 årlige repræsentantskabsmøder hvor vi i øvrigt er repræsenterede med 4 stemmeberettigede mandater. Til repræsentantskabsmødet i foråret i Vejle deltog Ingolf, Chresten, Finn og Pernille. Derudover udbyder DN et væld af kurser som vi kan deltage i, kvit og frit.

Som udgangspunkt har vi besluttet, at afholde vores bestyrelsesmøder i Medborgerhuset i Silkeborg i vinterhalvåret. I sommerhalvåret ønsker vi at afholde møderne privat hos bestyrelsesmedlemmerne med en natur-tur inkluderet. På denne måde kan vi komme rundt til ukendte egne af kommunen.

Årets første 4 møder afholdte vi i medborgerhuset.

14. møde d. 15. januar

15. møde d. 19. februar

16. møde d. 19. marts

17. møde d. 16. april

Herefter startede sommerhalvårets første møde, som var bestyrelsens 18. møde d. 28. maj hos Finn i Kjellerup. Inden mødet gik vi tur fra Arena Midt, forbi kogræsserlaugets afgræsningsmarker, de nye shelters i Den Grønne Ring, gennem Dalsgårds skov og videre ud til den sidst tilkomne udstykning i den østlige del af Kjellerup. Turen sluttede ved det store regnvandsbassin inden vi styrtede tilbage til Kirkebakken inden tordenvejret for alvor tog fat.

19. møde d. 18. juni hos Niels Ole i Salten. Vi mødtes i Lystrup have hvor vi besigtigede området i forhold til en byggesag ved skolen som vi stadig arbejder med. Herfra videre til bibelcampingområdet og over på den anden side af Kulsø. Derfra lidt nordpå hvor vi spadserede op til 2 fantastisk flotte udsigtspunkter, Kannikebjerg. Herfra er der frit udsyn over Salten Langsøområdet, Højkol og Vrads. En flot sommeraften i et meget smukt landskab. Herefter møde.

20. møde d. 20. august hos Ingolf i Sejs. Vi mødtes på Sejs søvej ved Christiansminde fredningen og gik en dejlig tur i området. Herefter møde.

21. møde d. 26. september hos Pernille i Grønbæk. I stedet for at besigtige de lokale grusgrave havde vi inviteret vores organisationskonsulent til et 2 timers kursusforløb i brugen af vores intranet ”Podio”. 

22. møde d. 29. oktober er vi tilbage i Medborgerhuset.

Synlighed

Afdelingen har sin egen mailboks silkeborg@dn.dk">silkeborg@dn.dk som bliver flittigt brugt af medlemmerne, sekretariatet, fredningsnævnet, kommunen og andre eksterne parter. Derudover har vi et intranet Podio som er vores arbejdsplatform.

Hjemmesiden

Vi har, med Anders som administrator, oprettet vores egen hjemmeside som nok er et besøg værd. Her kan medlemmerne følge med i vores frivillige arbejde og finde inspiration til besøg i naturen, dels gennem vores udbud af guidede ture og derudover gennem de skønne naturbeskrivelser som vores ad hoc medlem Maria Ryge har forfattet. A

Facebook

I løbet af året er brugerfladen øget støt og roligt på vores facebook profil for Danmarks Naturfredningsforening i Silkeborg. Profilen skulle gerne være til gensidig inspiration til oplevelser og debatter om naturen i Silkeborg kommune. Maria og jeg er ”ansat” til at administrere siden. (Mest Maria !) Brugerne er meget velkomne til at bidrage med indlæg, billeder etc. så vi kan få skabt stor interesse for DN og gerne nye medlemmer til foreningen.

Maria skal have stor tak for de mange frivillige timer hun har lagt i arbejdet med turbeskrivelserne til hjemmesiden samt ideen til og oprettelsen og opretholdelsen af facebook profilen. Vi håber du fortsat har lyst til at være behjælpelig selvom vi indimellem er lidt sløve i optrækket!

Podio

Fordi man er naturnørd er det ikke ensbetydende med at man er IT nørd. Men da DN har fravalgt det gamle intranet DN-nettet, har vi i løbet af året forsøgt at indføre et nyt system som vores fælles arbejdsplatform.

15. januar afholdte vi vores 14. bestyrelsesmøde i medborgerhuset i Silkeborg. Vi havde indkaldt vores konsulent Jörn Eskildsen til et introduktionskursus i brugen af vores nylancerede intranet ”Podio”. Derudover har vi løbende afholdt minikurser, dels privat og dels på vores bestyrelsesmøder. Vi anerkender systemet, vel vidende at det er kommet for at blive, men vi er stadig i gang med indkøringsfasen.  

Til at starte på besluttede vi, at udpege Bo som sagsansvarlig for sagerne i de gamle kommuner Gjern og Silkeborg og Pernille for sagerne i gl. Kjellerup kommune. Det viste sig hurtigt, at være en alt for tidskrævende opgave. Derfor har vi nu fundet frem til en ny og mere overkommelig model som indebærer, at Ingolf, Chresten, Bo og Pernille indgår i en 14 dages turnusordning hvor den der har vagten tjekker alle indkomne sager.  I årets løb har vi modtaget 800 sager. I Årsberetningen vil I løbende blive præsenteret for et par af de mere ressourcekrævende.

Bestyrelsens arbejdsopgaver

Fredningsforslag for dalene ved Resenbro

DN har rejst fredningsforslag for ovennævnte område. Til Årsmødet er I blevet præsenteret for forslaget. Derudover vil I kunne følge sagsgangen på hjemmesiden og facebook.

Nordskoven

Sagen om Nordskoven har givet meget arbejde til bestyrelsen. Ikke mindst til Bo som har været sagsbehandler. Vi har i hele forløbet været enige om, at vi ikke ønsker vejføringen.  Vi har deltaget i den offentlige debat med vores synspunkt og vi har indsendt høringssvar dels vedrørende vejprojektet og dels vedrørende VVM redegørelsen som vi finder mangelfuld.

Begge, meget fyldige høringssvar, kan I finde på vores hjemmeside. Jeg har dog medtaget uddrag af vores 1. høringssag som en lille appetitvække

DN Silkeborgs høringssvar vedr. tillæg nr. 2 til kommuneplan 2013-2035 for ”Nordskovvej".

Kommuneplantillægget omhandler et vejprojekt for etableringen af en ny vej kaldet Nordskovvej gennem Silkeborg Nordskov.

Planlægningsarbejdet blev indledt med indkaldelse af idéer og forslag i perioden 14. nov. til 31. dec. 2012 og kommenteret af DN Silkeborg med høringssvar af 31. dec. 2012.

DN Silkeborg ønsker, med dette høringssvar, at give udtryk for sin principielle modstand mod etableringen af en ny vej gennem Silkeborg Nordskov.

Foreningen finder etableringen af den planlagte Nordskovvej som uforenelig med Skovlovens formål om, at bevare og værne landets skove, og især med de hensyn som gør sig særligt gældende i offentligt ejede skove, hvor hensynet til, at bevare og øge skovenes biologiske mangfoldighed og sikre, at hensynet til landskab, naturhistorie, kulturhistorie, miljøbeskyttelse og friluftsliv, skal vægtes særlig højt.

Etableringen af en 16 m bred vej gennem Silkeborg Nordskov vil indebære et voldsomt indgreb, i et højt målsat naturområde og landskab, som vil udgøre en barriere for skovens fauna. Dertil kommer de afledte effekter, som den planlagte vej vil påføre skoven i form af lys og trafikstøj m.m., som givet vil belaste og forringe de meget store rekreative værdier der er knyttet til Silkeborg Nordskov som følge af skovens bynære beliggenhed.

DN Silkeborg er meget enig med skovrider Niels Juhl Bundgaard i hans opfordring til, at afvente effekten af motorvejen og de muligt ændrede trafikmønstre som følge af motorvejens færdiggørelse i 2016.
Vi er ligeledes enige med skovrideren i hans synspunkt om, at smertegrænsen er nået for, hvor mange flere trafikale belastninger Silkeborg Nordskov kan klare. Eller, som skovrideren tidligere har udtalt, ”så ender man i værste fald med en kulisse, hvor der står nogle træer, men uden skovens egentlige værdier som fred og ro, natur- og dyreoplevelser”

DN Silkeborgs opfordring til politikerne skal derfor være, at der findes en løsning, som ikke involverer Silkeborg Nordskov og de meget store værdier der er knyttet til skoven.

Danmarks naturfredningsforening kan således hverken anbefale eller støtte en sådan vejforlængelse.”

Kommuneplanen

Vi har fremsendt kommentarer og forslag til kommuneplanen. 7 A4 sider som I kan læse som en vedhæftning til årsberetningen på vores hjemmeside. (Vedhæftet årsberetningen)

Det Grønne Råd

Vi deltager med 2 repræsentanter i Det Grønne Råd, hvis formålsparagraf er” at være dialog forum og samarbejdsorgan mellem borgere, interesseorganisationer, erhverv og Silkeborg kommune, for at fremme en bæredygtig og miljøansvarlig udvikling. Hovedfocus for Det Grønne Råd er emner vedrørende forvaltning af natur og miljø”. DN Silkeborg sætter stor pris på medlemskabet. Drager stor nytte og fordel af, at deltage i rådsarbejdet. Kommunens folk lægger et stort arbejde til grund for disse møder. Tak for det!

På det sidste møde i Det Grønne Råd som Chresten og Pernille deltog i, blev vi præsenteret for kommunens forslag til en ”klimatilpasningsplan”. Den gælder for vand, kloakker, skybrud og oversvømmelser. Der bliver udarbejdet kort hvor man kan indhente oplysninger om, hvor vandet står og hvor højt og hvor tit. Planen kommer i høring inden nytår. Vandløbsmodellen for Gudenåen er også ved at være færdig. Med den kan man lave en fremskrivning af vandstandende 3 dage frem på mange punkter igennem hele Gudenåen. Den kan være en hjælp til lodsejerne og en hjælp for os i DN når vi skal tage stilling til de mange ansøgninger der kommer fra borgere der har problemer med oversvømmede haver. Vi kan eksempelvis aflæse hvor, eller om, der er en væsentlig grund til at give tilladelse til at hæve haver!

I år har vi haft en del sager fra lodsejere ved Ørnsø, Lyså, Langsø og enkelte ved Kongensbro som havde ønske om at hæve haverne. Overordnet mener vi ,at opfyldningerne er relevante hvis vandet er til væsentlig gene for lodsejerne. Den hævede sø eller å-grund skal se naturlig ud! 

Fredningsbesigtigelser

I løbet af året er vi blevet inviteret med på fredningsnævnets fredningsbesigtigelser. Niels Ole deltager som repræsentant for DN. Et kæmpe ansvarsfuldt arbejde Niels Ole har påtaget sig og som vi andre sætter stor pris!

Der har været mange forskelligartede sager. Èn af dem, har bestyrelsen brugt mange ressourcer på, nemlig ”Moderniseringen af Resendalvejen”. Vi har holdt møder med kommunen, været på vores egen besigtigelsestur derude, diskuteret frem og tilbage, og skrevet et enigt høringssvar.

Kommunen har nu udarbejdet et nyt projekt og der har lige været afholdt endnu en besigtigelse med fredningsnævnet. I stedet for en vejbredde på 14,40 meter er kommunen indstillet på at korte bredden ned til 12 meter! Ellers er det et uændret vejforløb i forhold til det sidste projekt. Vi accepterer heller ikke denne linjeføring og holder hermed fast i vores oprindelige høringssvar, som dels indgår i Årsberetningen og dels ligger på vores hjemmeside og facebook.

27. jan. 2013

Vedr. forslag til VVM redegørelse for Resendalvej og tillæg nr. 28 til Kommuneplan 2009-2020 for Silkeborg Kommune, Modernisering af Resendalvej.

Det er DN Silkeborgs opfattelse, at VVM redegørelsen og kommuneplantillægget indebærer et omfattende anlægsarbejde som vil berøre arealer indenfor et Natura 2000-område og en landskabsfredning.

Projektet vil betyde, at profilet på den eksisterende Resendalvej planlægges bredere og med et mindre bakket forløb end det er tilfældet i dag og medføre en visuel påvirkning landskabsfredningen. Samtidig vil støjen fra den nye Resendalvej overskride den vejledende grænseværdi for boliger langs vejen.

Resendalvej beliggenhed i et område omfattet af forskellige beskyttelsesinteresser i forhold til natur og landskab indebærer, at den planlagte ”modernisering” af den eksisterende vej vil

berøre og medføre tab af naturværdier, der er beskyttet i henhold til naturbeskyttelsesloven og de fredede områder omfattet af Gødvad-fredningen.

Arealerne ved Gudenåen er desuden beliggende indenfor et internationalt naturbeskyttelsesområde (Natura 2000-område).

Arealerne på den berørte strækning af Resendalvej består af en lang række naturarealer som vandløb, søer, mose, enge, overdrev og skov, omfattet af naturbeskyttelseslovens & 3 og bestemmelser i skovloven. Samtlige af de anførte naturtyper er beliggende i projektområdet og vil, i større og mindre omfang, blive berørt og påvirket af den nu planlagte linjeføring.

Dertil kommer, at der indenfor projektområdet findes en række dyrearter omfattet af Habitatdirektivets bilag IV. Der er her tale om arter, der kræver en streng beskyttelse, gældende både for arterne og deres levesteder, der ikke må forringes eller ødelægges jf. Habitatdirektivet.

Udover padder omfattet af bilag IV er der indenfor projektområdet også fundet skrubtudse, butsnudet frø og lille vandsalamander. Disse 3 arter yngler i næsten alle de undersøgte vandhuller og småsøer. Alle danske paddearter er fredede.

Derudover blev der fundet fire ud af fem krybdyrarter (alm. firben, snog, hugorm og stålorm) Alle danske krybdyrarter er ligeledes fredede.

Yderligere blev der i de undersøgte områder fundet forskellige arter af flagermus bl.a. damflagermus (udpegningsgrundlag for habitatområde 45), dværgflagermus og sydflagermus.

Alle danske flagermus er fredede.

Langs Gudenåen ved Resenbro blev der fundet spor af odder. Arten er totalfredet i Danmark

På overdrevsarealerne omkring Resendalvej fandtes endvidere 4 rødlistede sommerfuglearter.

Det er DN Silkeborgs opfattelse, at der i anlægsfasen af den nye Resendalvej vil ske en negativ påvirkning af naturområderne og de dertil knyttede dyrearter, enten direkte eller indirekte.

Den p.t. eksisterende vejføring ligger i bunden af den brede Gudenå dal, mens den nordvestlige

Del løber gennem bunden af en sidedal og op på morænefladen nord for ådalen.

Vejen følger således det naturlige terræn.

Resendalvejens nuværende forløb findes såvel på høje målbordsblad som udskiftningskort, opmålt i 1782. Og med undtagelse af Resendalvejens forlængelse til Højmarksvej findes områdets veje på målebordsblad fra slutningen af 1800-tallet.

Der er således tale om et historisk værdifuldt vejforløb, som følger det naturlige landskab og som, med det planlagte projekt, tænkes erstattet af et mere reguleret vejforløb.

I forhold til det eksisterende vejforløb indebærer den foreliggende plan, at den nye vej anlægges afgravninger og på dæmninger på hovedparten af strækningen.

Den største påvirkning af landskabet og fredningen er i passagen gennem sidedalen, hvor en væsentlig del af den oprindelige sidedal bortgraves. Derved svækkes en del af dannelseshistorien og den geologiske fortælling på det aktuelle sted.

Vejens nye forløb vil derfor ikke rumme samme direkte afspejling af landskabets naturlige elementer som det eksisterende forløb, og har således en række negative konsekvenser for de visuelle forhold.

Vejprojektets mere jævne længdeprofil giver derfor ikke samme landskabsoplevelse som man får i dag, når man færdes på vejen.

For den der færdes i det omgivende landskab, vil den nye vej være mere synlig, end det er tilfældet med den eksisterende vej.

Dertil kommer, at vejprofilen øges fra de eksisterende ca. 6 m til 19 m medregnet cykelstier, vejrabatter og grøfter m.m. på en 1700 m lang strækning og dermed at udgøre en langt større faunabarriere for områdets dyreliv, end det er tilfældet med den eksisterende vej.

Resendalvej har p.t. en skiltet hastighedsgrænse på hhv. 50 km ved Resenbro og Gudenåen, 80 km i den østlige del og 60 km i det vestlige snoede forløb gennem skoven.

Der er for nuværende ”kun” registreret 2 trafikuheld på vejen, der begge har fundet sted i 2006 og så vidt vides, uden personskader.

Der er således tale om et eksisterende vejforløb, som ikke giver anledning til bemærkelsesværdigt mange trafikale uheld.

DN Silkeborg erkender, at trafiksikkerheden bør øges, især for de bløde trafikanter.

Foreningen foreslår, at der med henblik på at gøre strækningen mere trafiksikker for cyklister og fodgængere etableres et dobbeltrettet cykel-gangstiforløb langs den østlige del af vejen.

Og at der samtidig sker en hastighedsnedsættelse til 60 km på hele det eksisterende vejforløb.

Samtidig synes det oplagt, at man afventer effekten af motorvejens færdiggørelse og de dertil knyttede ændringer af de trafikale mønstre.

Det er DN Silkeborgs påstand, at der her er tale om et meget voldsomt indgreb i såvel beskyttede naturtyper inkl. levesteder for en række dyrearter, som for den eksisterende landskabsfredning, og Natura 200-området. Som følge af de meget negative konsekvenser for naturtyper, landskab og habitatområde, kan foreningen under ingen omstændigheder anbefale det planlagte projekt.

Foreningen ønsker at blive holdt orienteret om sagens videre forløb.

Med venlig hilsen

Formand Pernille Ingemann, DN Silkeborg og

Bo Ryge Sørensen, bestyrelsesmedlem og kontaktperson for DN Silkeborg

Kampagner Projekter Ture

Skiltekampagne

Vi har i årets løb sat fokus på de grimme ulovligt opstillede skilte ude i det åbne land. Hvis vi spotter et skilt tager vi et billede og sender det til tilsynsmyndigheden. Ind imellem får vi et anonymt praj som vi forfølger. Kommunen følger op på sagen ved at henvende sig til ejermanden. Kampagnen fortsætter med uformindsket styrke  i årene frem!

Kogræsserlaug

Kogræsserlauget i Kjellerup, som DN har været initiativtager til, er nu blevet selvkørende. Det første hold kvæg er lige blevet slagtet. For nylig har vi fået en henvendelse fra borgere i Laven der påtænker at lave et lignende projekt. Carsten og Finn er DNs konsulenter på området og vi håber, at flere af kommunens borgere vil gøre brug af Carsten og Finns ekspertise til at få sat nogle køer på græs!

Fuglekasseprojekt

Det er efterhånden mange år siden vi byggede de første fuglekasser. Først kom der en masse uglekasser op i Krabbes Grønne Ring i Kjellerup. Sidenhen er det blevet til flere hundrede fuglekasser der hænger rundt omkring i folks haver. Der hænger en del ved Tange sø, i Præstegårdsskoven i Grønbæk, i bestyrelsesmedlemmernes haver (jeg har vist ca. 25 hængende som jeg selv har banket sammen). Det er et super godt arrangement der tiltrækker mange børn, forældre og bedsteforældre. Vi har tradition for, at afholde byggedagen på Kjellerup skole og Grønagergård savværk og Carsten har været flinke til at sponsere lærketræ til formålet. D. 9. marts havde vi deltagelse af 16 børn og 12 voksne og der blev hamret og banket til glæde for årets første fugleunger.  Finn og Carsten var projektledere.

Affaldskampagne

D. 21. april deltog vi i DNs landsdækkende affaldskampagnedag. Sisyfosarbejde vil nogle måske kalde det, men om ikke andet bliver der sat fokus på al det henkastede affald der flyder rundt omkring i vores natur.  Anders var tovholder i Silkeborg by og Pernille i Ans/Grønbæk i samarbejde med Grønbæk borgerforening. År efter år må vi konstatere, at det er nemt at finde affaldet, men overordentligt vanskeligt at samle frivilligt mandskab til opgaven. På trods af god mediedækning var det tordenskjolds soldater der stimlede sammen.  Det afholder os ikke fra at deltage i kampagnedagen igen til næste år. Der er nok at tage fat på!

Ture

Igennem året har vi afholdt en del natur-ture. Til gensidig glæde for os selv og deltagerne. Vi reklamerer for turene i vores medlemsblad og på vores hjemmeside.

Årets første tur var en vinterfugletur til Sminge sø i januar måned. Bo var turleder men det dårlige vejr holdt desværre folk hjemme. Der var blot 6 deltagere. Turen gentages i 2014!

10. marts. Skovtur i Silkeborgs naturskove med Bo som turleder. Det var koldt, vådt og blæsende men alligevel vovede 13 deltagere sig med ud i naturen, hvor der blandt meget andet blev set 2 sortspætter. Turen gentages i 2014!

15.maj. Lyt med når strandtudserne kvækker. Tur til nedlagt grusgrav i Kongensbro hvor kommunen har strandtudser i børnehave. Regnen silede ned, men der var alligevel 15 deltagere til turen som Erik afholdte i samarbejde med kommunens folk Bente Sørensen og Leif Pedersen.

29. maj. Åresvad å i Karup. Pernille var turleder i samarbejde med Foreningen Norden. 35 natur og historieinteresserede deltog. Denne aften var det dejligt vejr!

31. maj. Nat-tur i Kompedal plantage. Vi mødtes i Knudstrup kl. 21.00. Herfra kørte vi til plantagen hvor Annie Pedersen (amatør ornitolog og tidligere medlem af Kjellerup lokalkomite) gik med os ud i mørket. Undervejs fortalte Annie om de mange vendehalse kasser hun havde tilsyn med i plantagen. De 50 deltagere formåede at stå musestille ved midnatstide, medens vi lyttede til mindst 3 knurrende natravne. Fantastisk! I Eriks fravær overtog Pernille turledelsen.

2. juni. Nattergaletur ved Sminge sø med Bo som turleder. En kold og blæsende aften hvor de 40 deltagere nåede at høre mange forskellige fuglestemmer, men den eneste nattergal vi hørte var dog en båndet optagelse som en af deltagere afspillede for osJ

16. juni tog bestyrelsen på en intern social tur til Vrøgum Kær og den genoprettede Filsø.  Ved Vrøgum Kær deltog vi i en blomstertur som DN Varde havde arrangeret. Dernæst havde vi vores egen personlige guide med til Filsø, nemlig Merethe Vigen Hansen, som er formand for DN Varde. Merethe har hen over året via sit firma, Merethe Vigen. Kultur og naturformidling, været guide på adskillige ture til Filsø. Og det kan anbefales! 

Tange sø

17. juni var Erik og Pernille til det årlige Tange Sømøde på Tangeværket. Hér mødes de forskellige foreninger omkring Tange sø for at diskutere sidste nyt. Her deltager 25 interessenter lige fra DNere, jægere, lystfiskere, roklubber osv.

Chresten og Pernille har for nylig deltaget i et møde i Ans angående et søvarmeprojekt. Ans varmeværk er i gang med at projektere en vedvarende energiløsning baseret på søvand fra Tange sø, hvor søvandet pumpes forbi en varmeveksler og retur til søen, urørt og ubehandlet – blot lidt koldere. Silkeborg kommune har været med i de indledende drøftelser, vurderinger mv. og efterfølgende opfordret Planenergi v. Lars Bøgeskov Hyttel til, at inddrage os i projektet. Vi synes det er et spændende projekt som vi umiddelbart kan anbefale ført ud i livet.

Men kan det nu betale sig hvis DNs ønske om at nedlægge Tange sø bliver en realitet?

At søkrigen er blusset op igen er bekendt for alle der bor i lokalområdet, læser Midtjyllands Avis, Gudenådalens Avis, Jyllandsposten, er medlem af Foreningen til Tange søs bevarelse, og/eller er aktive på facebook. Formanden for Foreningen til Tange søs bevarelse Verner Gorridsen og sønnike venstre politikeren Jarl Gorridsen, samt venstres folketingspolitiker Kristian Pihl Lorentzen har indledt en ucharmerende smædekampagne for at skade DNs gode omdømme. Jeg har medtaget et af mange eksempler som jeg har lyst til at læse op her i aften. Så kan I selv dømme!

Læserbreve 11.11.13 kl. 03:00

Naturgenopretning skamrides

AF Kristian Pihl Lorentzen, folketingsmedlem (V) Danmarks Naturfredningsforening har oprustet og arbejder nu benhårdt på mange fronter for en fjernelse af alle spærringer i Gudenåen. DN vil bl.a. tømme den opstemmede Tange Sø, som har eksisteret siden 1920 i tilknytning til Danmarks største vandkraftværk. ”Naturgenopretning” lyder det tvivlsomme argument for DNs fundamentalistiske holdning. Men hvad er egentlig dansk natur? Accepterer DN ikke, at Danmarks smukke natur for det mestes vedkommende er formet af vore forfædre for at sikre fremgang og udvikling? Som det f.eks. var tilfældet med Tange Sø, da visionære jyder ville producere el og sikre lys til store dele af Jylland? Det står lysende klart for mig, at DN i den grad skamrider begrebet naturgenopretning i Tange Sø sagen.

Går ind for naturødelæggelse

Rigtig mange vil mene, at DN reelt plæderer for naturødelæggelse. Hvor er respekten for de dyr og planter, der har nydt godt af Tange Sø i snart 100 år? Mener DN virkelig, at nogle arter er finere og vigtigere end andre? Hvor er DNs respekt for de enorme rekreative herlighedsværdier og fritidslivet, der knytter sig til Tange Sø? Mange undrer sig med rette over, at DNs ledelse tillader sig at sidde i et elfenbenstårn langt fra Midtjylland og gøre sig til dommer over en naturperle som Tange Sø.

Ingen respekt for naturlandskabet

Helt galt går det, når DN vil misbruge den kommende nationale naturfond som et middel til at udrydde Tange Sø. Det er i sandhed på høje tid, at vi får en bred og folkelig debat om, hvad der egentlig er dansk natur, og om hvad der i grunden er naturgenopretning. Det går slet ikke at overlade disse vigtige spørgsmål alene til DN, der åbenbart ikke har respekt for det smukke danske kulturlandskab, som det er formet af mennesker gennem tiderne. Hvor er det næste sted i landet, at DN vil sætte ind med ”naturgenopretning”?

Bevar dansk natur – bevar Tange Sø.”

Af Kristian Pihl Lorentzen, folketingsmedlem (V)

Når man, som jeg, oplever Verner Gorridsen indtage scenen ved et offentligt vælgermøde i Ans i forbindelse med kommunalvalget, og han får lov til at reklamerer for Foreningen til Tange søs bevarelse, samtidig med, at han med høj røst taler groft nedsættende om DN, og ordstyreren Kristian Pihl Lorentzen lader stå til, fornemmer man en voldsom vrede mod vores forening.

Sø-sagen har før skilt vandene i DN og vi er da heller ikke helt på bølgelængde med FU i holdningen til Tange søs fremtid. FU må forstå, at det er et MEGET følsomt emne som berører lokalbefolkningen dybt! FU må forklare deres naturgenopretningsforslag i et sprog som lokalbefolkningen kan forstå. Ellers ender det med, at sø-krigerne vinder kampen og DN fremover vil fremstå som den store naturskænder. 

 DN Silkeborg ønsker ikke, at være en del af den offentlige søkrig!

Vi vil ikke stå til ansvar for FUs beslutning!

Vi vil ikke stå for skud!

Afslutning

I har nu haft lejlighed til at få et indblik i og udpluk af de forskelligartede emner og opgaver vi arbejder med i DN.

Mange af os har, som sædvanligt, været plaget af dårlig samvittighed over, at føle os utilstrækkelige i forhold til de mange opgaver som vi ”måske” også burde have taget på os, men som vi ganske enkelt ikke har haft ressourcer til. (Vi har jo også et liv udenfor DNJ ) Vi har god grund til at være stolte og tilfredse over de mange timers frivillige ulønnede arbejde vi har lagt i bestyrelsesarbejdet, til gavn for naturen i hele Silkeborg kommune. Så, med dette tilbageblik, vil jeg takke resten af bestyrelsen for mange timers samarbejde og behageligt samvær.

Grønbæk november 2013

Formand Pernille Ingemann